EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M764

Šifra učne enote    M764 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 24
Ure - Seminarji 6
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 195

Nosilci
izr. prof. dr. HAUPTMAN LIDIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pozitivno ocenjena seminarska naloga je predpogoj za pristop k pisnemu izpitu. Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge in pozitivno opravljenega zpita  
Vsebina
• Pojem, vrste, namen, metodika, komuniciranje in organiziranje davčnega svetovanja; • Ureditev davčnega svetovanja v svetu (pravne in strokovne podlage) • Upravljanje z davki in obvladovanje davčnih tveganj • Optimiranje povezav med poslovno in davčno bilanco • Davčno načrtovanje • Davčno optimiranje poslovnih funkcij • Odloženi davki • Značilnosti obračunavanje davka od dobička v EU • Mednarodna obdavčitev in sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja • Davčna morala, davčna etika in davčne utaje  
Temeljni literatura in viri
Obvezna literatura: - Lidija Hauptman. Davčni management. Skripta za predavanje, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2019. - Robbert Hoyng, Sander Kloosterhof in Alan Macpherson. Tax Risk Management - From Risk to Opportunity. Tax Control Framework. IBFD, 2009. - Janet M. Anderson, Koen De Grave in Jennifer M. Moore. Tax Risk Management: From Risk to Opportunity. Tax Accounting. IBFD, 2010. - Arne Friese , Simon P. Link in Stefan, Mayer. Taxation and Corporate Governance. 2006. (Proquest baza) - Aktualna davčna zakonodaja (ZDDPO-2; ZDoh; ZDDV). - Drugo gradivo posredovano na predavanjih. Dodatna literatura - IBFD. European Tax Handbook, Amsterdam, 2011. - OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. 2008. (http://www.oecd.org/dataoecd/28/34/39882938.pdf). - - Mihir A. Desai in Dhammika, Dharmapala. 2007. Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=983563) - Wolfgang Schön. Tax and corporate governance. Springer, 2008 (knjiga dostopna na spletu). - Hebig M., Kaiser K., Koschmeider K., Oblau M.: Aktuelle Entwicklungsaspekte der Unternehmensbesteuerung, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2006. - Schwan K.: Erfolgreich beraten, Verlag Vahlen, Muenchen, 2002.  
Cilji
Študenti sistematično nadgradijo znanja iz davčnega računovodstva s specifičnimi znanji iz podjetniškega in davčnega svetovanja. Usposobijo se uporabiti teoretična znanja za presojo problematike upravljanja z davki, za analiziranje in reševanja specifičnih davčnih problemov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področje podjetniškega in davčnega svetovanja in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij in raziskav na tem področju. Raven etike: Se zaveda etičnih dilem podjetniškega in davčnega svetovanja in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven sinteze: Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika podjetniškega in davčnega svetovanja in prakse. Raven vrednotenja: Obvlada znanje podjetniškega in davčnega svetovanja, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov:Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij: Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Raven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
- samostojni študij - klasična predavanja, - interaktivna predavanja - obravnava študijskih primerov; - gostujoči predavatelji; - seminarska naloga - timsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 30  
Pisni izpit ali kolokvij 70  
Opombe
30% - Izdelava in predstavitev seminarske nalog 70% - pisni izpit; se lahko nadomesti z vmesnim pisnim preizkusom znanja v času pedagoškega procesa Pozitivno ocenjena seminarska naloga je predpogoj za pristop k pisnemu izpitu. Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge in pozitivno opravljenega zpita.  
[EOP]