EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M767

Šifra učne enote    M767 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. BRATINA BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Namen predmeta je študente seznaniti z značilnostmi pravic intelektualne lastnine, s poudarkom na patentu, znamki in avtorski pravici in to po določbah slovenske kot tudi mednarodne in evropske zakonodaje. Predstavljeni bodo pogoji za njihovo pridobitev, vsebina teh pravic ter obseg pravnega varstva v RS, na ravni EU kot tudi na mednarodnem področju. 
Temeljni literatura in viri
Pretnar Bojan: Intelektualna lastnina , Repas Martina: Pravo blagovnih znamk, ustrezni slovenski, evropski in mednarodni predpisi s tega področja ter aktualna strokovna literatura iz tekoče pravne periodike. Textbooks: Pretnar Bojan: Intelektualna lastnina, Repas Martina: Pravo blagovnih znamk, and adequate legislation and existing literature from legal periodicals.  
Cilji
Osvojitev poznavanja osnovnih pravic intelektualne lastnine in njihovega pravnega varstva. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Zmožnost uporabe in prepoznavanja pravic intelektualne lastnine v praksi.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Poznavanje pravic intelektualne lastnine.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Zmožnost uporabe in prepoznavanja pravic intelektualne lastnine v praksi.  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja - AV predstavitve - Obravnava študijskih primerov - Aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Kolokvij  
Opombe
Sprotno preverjanje znanja s testi : aktivno sodelovanje na predavanjih oziroma vajah ali uspešno opravljena in predstavljena seminarska naloga lahko nadomesti en pisni test s 33,33%. 
[EOP]