EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M769

Šifra učne enote    M769 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. URŠIČ DUŠKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
- bralno razumevanje angleškega jezika (študije primerov) 
Vsebina
- sodobna veda o projektiranju organizacije - evropske in slovenske izkušnje s projektiranjem organizacije - koncept analize izhodišč za projektiranje organizacije - kriteriji projektiranja organizacije - organizacijski koncepti in projektiranje organizacije - organizacijski modeli in projektiranje organizacije - kritična analiza učinkov projektiranja organizacij na konkurenčnost  
Temeljni literatura in viri
- Uršič, Duško: Analiza in projektiranje organizacije, UM. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 2006 Dopolnilna: - Uršič, Duško: Inoviranje podjetja, Maribor, 1996 - Buble, Marin: Metodika projektiranja organizacije, Ekonomski fakultet, Split, 1995. - Blum, Egon: Betriebs-Organization, Gabler, 1991 - Daft, Richard: Organization Theory and Design, West Publishing, 1998 - Harvey, Donald E. in Donald R. Brown: An Experiential Approach to Organisation Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992 - Mintzberg, Henry: Structure in Fives, Prentice-Hall, 1983 - George, J.M. in G.R. Jones: Organization Behavior, Addison - Wesley, 1996. - Worley, G.C., Hitchin D.E. in W.L. Ross: Integrated Strategic Change, Addison - Wesley, Reading, Ma., 1996.  
Cilji
Projektiranje organizacije je usmerjeno v analizo in zasnovo organizacije v podjetju z vidika managementa. Analiza omogoča študentu odkrivati organizacijske vzroke, ki so vzpodbudili problem poslovanja, oblikovanje organizacije pa načine, kako z organizacijskimi rešitvami odpraviti vzroke problemov in z ustrezno organiziranostjo zagotoviti vpliv na konkurenčnost poslovanja. Cilj predmeta je v spoznavanju metod analize organizacije, kompleksnega projektiranja organizacijskih modelov, projektiranja dokumentacijskih sistemov in urejanja organizacije. Študent bo usposobljen za samostojno uporabo teoretičnega organizacijskega operatorija s poudarkom na njegovi uporabnosti v podjetjih in drugih organizacijah. Sposoben bo snovati koncepte in modele nove organiziranosti za prakso s poudarkom na primerljivosti slovenskih in širše evropskih izkušnjah. Rezultat, to je organizacija, bo neposredno povezana s povečevanjem konkurenčnosti poslovanja in dela v podjetjih in drugih organizacijah. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju projektiranja organizacije. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij (navedemo) in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo, ki so povezane s tematiko projektiranja organizacije.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize . Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika projektiranja organizacije. Raven vrednotenja: - Obvlada projektiranja organizacije, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
- interaktivna predavanja - samostojno delo študentov - študiji primerov  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Projekt 20  
Opravljene vaje 40  
[EOP]