EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 RAČUNOVODSTVO POSEBNIH VRST ORGANIZACIJ 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M773

Šifra učne enote    M773 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 26
Ure - Seminarji 4
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
doc. dr. LUTAR SKERBINJEK ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Priporočena znanja iz: " Osnove računovodstva 
Vsebina
1. Uvod 2. Računovodstvo nepridobitnih organizacij " Vrste teh organizacij (zavodi, društva, organizacije javne uprave, ipd.) in temeljne značilnosti njihovega poslovanja " Institucionalni in strokovni okviri računovodenja " Temeljni računovodski izkazi in letna poročila " Računovodske informacije za notranje uporabnike s poudarkom na presojanju dosežkov in obvladovanju stroškov 3. Računovodstvo finančnih organizacij " Vrste teh organizacij (banke, zavarovalnice in druge finančne organizacije) in temeljne značilnosti njihovega poslovanja " Institucionalni in strokovni okviri računovodenja " Temeljni računovodski izkazi in letna poročila " Računovodske informacije za notranje uporabnike s poudarkom na presojanju dosežkov in obvladovanju stroškov 4. Računovodstvo drugih posebnih organizacij 
Temeljni literatura in viri
- Korošec, Mörec, Medved, Anadolli, Beloglavec: Računovodstvo finančnih inštitucij. EPF Maribor, 2008 (novelirano gradivo 2006). - Mörec: Predstavitev MSRP 4 – zavarovalne pogodbe. Revizor 2004. - Korošec: Računovodstvo samostojnega podjetnika posameznika. 2008. - Korošec, Lutar-Skerbinjek: Računovodstvo javnega sektorja in zasebnih nepridobitnih organizacij. EPF Maribor 2010 (novelirano gradivo 2007). - Logar: Računovodstvo države – iluzija nastanka poslovnega dogodka ali stvarnost denarnih tokov. 2006. - Jereb: Problemi ugotavljanja poslovnih izidov v javnih podjetjih. 2006. - Sabina Taškar Beloglavec (2014): Temeljni pojmi ekonomike bank in izbrane teme stroškovnega in poslovodnega računovodstva bank. Gradivo za vaje za točki 2.1 in 2.3 v študijskem gradivu Računovodstvo finančnih inštitucij. EPF: Maribor - Dodatna aktualna literatura, predstavljena na predavanjih, vajah in v e-učilnici predmeta. 
Cilji
Študenti pri tem predmetu: • sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju računovodstva z znanji o značilnostih računovodenja v finančnih, nepridobitnih, in drugih posebnih vrstah organizacij, s poudarkom na institucionaliziranih okvirih računovodenja, temeljnih računovodskih izkazih ter uporabi in uporabnosti sodobnih metod in orodij stroškovnega in poslovodnega računovodstva v teh organizacijah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • pridobijo sistematično znanje o posebnostih poslovanja in finančnega računovodstva v finančnih organizacijah, organizacijah javnega sektorja in zasebnih nepridobitnih organizacij • pridobijo znanje o izbranih področjih stroškovnega in poslovodnega računovodstva, značilnih za posebne vrste organizacij • so sposobni pregledati in kritično presoditi uporabo orodij/metod in primere dobrih praks na področju finančnega oziroma stroškovnega in poslovodnega računovodstva v finančnih organizacijah, organizacijah javnega sektorja in zasebnih nepridobitnih organizacijah.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: • znajo kritično analizirati kompleksna področja znanja računovodstva v posebnih vrstah organizacij oziroma o njegovi praksi . • znajo kritično sintetizirati informacije ter obvladajo temeljna teoretična in metodološka znanja o računovodstvu v posebnih vrstah organizacij in njegovi praksi • Izkazujejo samostojnost in izvirnost v reševanju problemov in pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti • obvladajo delo s skupino kot vodja ali kot člani. • obvladajo uporabo celotne palete učnih pripomočkov. • znajo ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih s ciljem izboljšanja delovanja • obvladajo samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Študenti: • znajo delovati v kompleksnih okoliščinah in imajo pregled nad dobrimi praksami na izbranih področjih računovodenja v posebnih vrstah organizacij • imajo tehnično znanje računovodske stroke in znajo uporabiti veščine v novih okoliščinah.  
Metode poučevanja in učenja
Interaktivne metode predavanj, diskusije in proučevanje zgledov, samostojni študij in izdelava seminarske naloge s predstavitvijo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali kolokvij 60  
Seminarska naloga 40  
Opombe
Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge (vključno z oceno druge) in pozitivno opravljenega izpita. 
[EOP]