EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 RAZVOJ DINAMIČNEGA PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M775

Šifra učne enote    M775 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Poletni
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 195

Nosilci
red. prof. dr. DUH MOJCA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- Poglobljena obravnava življenjskega cikla, razvojnega cikla in cikla rasti podjetja - Značilnosti podjetij v posameznih življenjskih fazah (pionirsko podjetje, podjetje v rasti, v zrelosti in v preobratu) in tem fazam podjetja prilagojeni koncepti managementa - Posebnosti management podjetja v pionirski fazi, fazi rasti, v fazi zrelosti in v preobratu. - Značilnosti dinamičnega podjetja - Uresničitve dinamičnega podjetja (vključno z diagnosticiranjem njegove življenjske faze)  
Temeljni literatura in viri
Temeljna: • Duh, M. (2011): Razvoj dinamičnega podjetja. Zapiski predavanj. EPF, Maribor. • Pümpin C., Prange J. (1995): Usmerjanje razvoja podjetja (ali izvirnik: Management der Unternehmensentwicklung, 1991). Gospodarski vestnik, Ljubljana. Strani: 40-43, 82-135, 136-228, 229-241, 242-252. • MER Revija za management in razvoj, štev. 4-5, l. 1999, MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru • Kropfberger, D. (2003): Od reaktivnega kriznega managementa k proaktivnemu managementu priložnosti. V: Belak J, soavtorice in soavtorji (2003): Integralni management in razvoj podjetja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru, str. 137-152. Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za študij predmet: • Duh, M. (2015). Upravljanje podjetja in strateški management. Ljubljana: GV Založba. • Belak J, soavtorice in soavtorji (2003): Integralni management in razvoj podjetja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak, J. (2010): Integralni management. MER model. MER Evrocenter, Založba MER v Mariboru. • Duh M. in Kajzer Š. (2002): Razvoj in razvojni modeli podjetja in managementa. Aktualnosti managementa in razvoja, 1. Mer Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak J. (2000): Podjetniško planiranje kot funkcija managementa. 4. izdaja., Zbirka Management in razvoj, 7. knjiga, MER Evrocenter, Gubno. • Thommen J.-P., Mugler J., Belak J. in soavtorji (1998): Sinergija in razvojni management. Zbirka Management in razvoj, 3.knjiga. MER Evrocenter, Gubno. • MER Revija za management in razvoj, štev. 3, letnik 1999. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru • Belak J. (2002): Politika podjetja in strateški management. Druga dopolnjena izdaja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Kralj J. (1995): Politika podjetja v tržnem gospodarstvu. Univerza v Mariboru, EPF, Maribor. • Belak J. (2003): Praktikum managementa. Druga spremenjena izdaja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru • Belak J. in soavtorji (1998): Razvoj podjetja in razvojni management. Zbirka Management in razvoj, 1. knjiga, MER Evrocenter, Gubno. Dopolnilna literatura za razširitev znanja z izbranimi tematskimi področji bo določena individualno glede na izbrano seminarsko raziskavo.  
Cilji
- Sistematično in poglobljeno nadgradijo teoretično znanje o posebnostih podjetja in drugih organizacij v različnih fazah življenjskega cikla, razvojnega cikla in cikla rasti ter iz tega izhajajočih upravljalno-vodstvenih posebnostih. - Se usposobijo integrirati predhodno pridobljena znanja o upravljanju in vodenju podjetij z novimi znanji o dinamičnem podjetju in drugih organizacijah ter o načinih njihovega vzpostavljanja. - Se usposobi uporabljati teoretično znanje s področja razvoja dinamičnega podjetja, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov ter samostojnost in izvirnost v reševanju konkretnih problemov na področju razvoja dinamičnega podjetja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja o posebnostih podjetja in drugih organizacij v različnih fazah življenjskega cikla, razvojnega cikla in cikla rasti ter iz tega izhajajočih upravljalno-vodstvenih posebnostih ter o dinamičnem podjetju in drugih organizacijah ter o načinih njihovega vzpostavljanja. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij (npr. teorijo življenjskega cikla, upravljalno-vodstvene teorije) in raziskav na tem področju. - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. - Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo (npr. metodologije za določanje posameznih faz življenjskega/razvojnega cikla), kar mu omogoča presojo stopnje doseganja ciljnega stanja dinamičnosti in potrebnih ukrepov za vzpostavljanje dinamičnega podjetja. Kognitivne/Intelektualne veščine - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) ali nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate analize življenjskega cikla podjetja in dinamičnosti. - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja o posebnostih podjetja in drugih organizacij v različnih fazah življenjskega cikla, razvojnega cikla in cikla rasti ter iz tega izhajajočih upravljalno-vodstvenih posebnostih, kakor tudi vzpostavljanja dinamičnega podjetja. - Obvlada znanje o podjetjih in drugih organizacijah v različnih fazah življenjskega cikla, razvojnega cikla in cikla rasti ter iz tega izhajajočih upravljalno-vodstvenih posebnostih, kakor tudi o značilnostih dinamičnega podjetja in načinih njegovega vzpostavljanja, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. - Znanje osvaja samostojno in samokritično. - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - obravnava študijskih primerov - aktivno individualno in skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 30  
Individualno raziskovalno delo 40  
Pisni izpit 30  
Opombe
Vsak od navedenih treh sklopov izpitnih obveznosti mora biti opravljen pozitivno. 
[EOP]