EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M776

Šifra učne enote    M776 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. TREVEN SONJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
• Pomen okolja za smer razvoja zaposlenih • Cilji in strategija razvoja zaposlenih • Cilji in filozofija usposabljanja • Določanje potreb po učenju in usposabljanju • Načrtovanje programov usposabljanja • Metode usposabljanja • Ocenjevanje razvoja in usposabljanja zaposlenih • Usposabljanje za delo v tujini • Usposabljanje za premagovanje stresa na delovnem mestu  
Temeljni literatura in viri
• Armstrong, Taylor (2014). Armstrong‘s Handbook of Human Resource Management Practice, Part V, Kogan Page Limited. • S. Treven (2005). Premagovanje stresa, Gospodarski vestnik, Ljubljana. • Izbrani članki s področja razvoja človeških virov.  
Cilji
Namen predmeta je v analiziranju različnih vidikov razvoja in usposabljanja zaposlenih. Težišče je na vsebinah, ki poudarjajo pomen vsakokratnega strukturnega konteksta pri načrtovanju in vrednotenju izobrazbenih dosežkov v razvoj in usposabljanje. Upoštevano je tudi povezovanje z drugimi predmeti v programu. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Analiza in primerjanje pristopov k razvoju zaposlenih • zmožnost uporabe koncepta razvoja zaposlenih • zmožnost uporabe programov usposabljanja 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju razvoja človeških virov in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij razvoja človeških virov in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo na področju razvoja človeških virov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize razvoja človeških virov. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (predmeta/discipline) in prakse. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje s področja razvoja človeških virov, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
" predavanja " diskusije " delavnice " oblikovanje teamov " študije primerov " video in filmi  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 50  
[EOP]