EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 SNOVANJE IN UVAJANJE MANAGEMENTSKIH KONCEPTOV V PRAKSO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M777

Šifra učne enote    M777 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Poletni
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 195

Nosilci
red. prof. dr. URŠIČ DUŠKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
" bralno razumevanje angleškega jezika (študije primerov) 
Vsebina
- Zakaj so managementski koncepti pomembni - Raziskovalni pristop k analizi vsebine znanih managementskih konceptov - Analiza primerljivosti managementskih konceptov z vidika njihovih učinkov v praksi - Koncept zasnove lastnega (študentovega) managementskega koncepta s poudarkom na praktični uporabnosti - Zasnova managemetnskega modela za prakso - Evropske in slovenske izkušnje z uvajanjem managementskih konceptov v prakso - Kritična analiza učinkov projektiranja organizacij na konkurenčnost  
Temeljni literatura in viri
- Uršič, Duško: Managementski koncepti - teorija in praksa, UM. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 2007 Dopolnilna: - R.L. Daft: Management, The Dryden Press, Fortworth, 1995. - Donnely, Gibson, Ivancevich: Fundamentals of Management, Business Publications, Plano, 1995. - D. Hellriegel, J. W. Slocum, Jr.: Management, Addison Wesley, Reading, 1996. - J. R. Schermerhorn: Management, John Wiley & Sons, Inc., New York: Seventh Edition, 2002. -Uršič, Duško: Inoviranje podjetja, Maribor, 1996 - Buble, Marin: Metodika projektiranja organizacije, Ekonomski fakultet, Split, 1995. - Blum, Egon: Betriebs-Organization, Gabler, 1991 - Daft, Richard: Organization Theory and Design, West Publishing, 1998 - Harvey, Donald E. in Donald R. Brown: An Experiential Approach to Organisation Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992 - Mintzberg, Henry: Structure in Fives, Prentice-Hall, 1983 - George, J.M. in G.R. Jones: Organization Behavior, Addison - Wesley, 1996. - Worley, G.C., Hitchin D.E. in W.L. Ross: Integrated Strategic Change, Addison - Wesley, Reading, Ma., 1996.  
Cilji
Študent bo seznanjen s sodobnimi managementskimi koncepti, ki imajo največji vpliv na konkurenčnost poslovanja podjetja in drugih organizacij. Predstavljen bo koncept analize, ki omogoča primerljivost obravnavanih managementskih konceptov z vidika sodobne vede o managementu in dobre splošno evropske in posebej slovenske podjetniške prakse. Študent bo usposobljen za avtorsko prepoznaven pristop k raziskovanju vsebine posameznih managementskih konceptov z namenom njihove uporabe v podjetniški praksi. Gre za znanje in usposobljenost, ki sledi najnovejšim globalnim trendom razvoja managementa in organizacije. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju snovanja in uvajanja managementskih konceptov v prakso. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij (navedemo) in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo, ki so povezane s tematiko snovanja in uvajanja managementskih konceptov v prakso.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize . Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika snovanja in uvajanja managementskih konceptov v prakso. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje snovanja in uvajanja managementskih konceptv v prakso, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
- interaktivna predavanja - samostojno delo študentov - javna prezentacija  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Opravljene vaje 30  
Seminarska naloga 20  
[EOP]