EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 STRATEŠKI MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M779

Šifra učne enote    M779 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Poletni
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 195

Nosilci
red. prof. dr. TREVEN SONJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
• Strateška vloga HRM funkcije v podjetjih • Vpliv dejavnikov iz okolja na strateški management človeških virov • Značilnosti strateškega managementa človeških virov • Modeli strategije človeških virov • Vrednotenje modelov strategije človeških virov • Dimenzije strateškega MČV • Upravljanje raznolikosti zaposlenih • Upravljanje starejših zaposlenih • Strateški MČV v mednarodnem okolju 
Temeljni literatura in viri
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2019) Human Resource Management, (Chapter: 1, 2) Robbins, Judge, Campbell (2017) Organizational Behaviour, Pearson, (Chapter: 3, 4) Treven S. (2001) Mednarodno organizacijsko vedenje, GV, Ljubljana (pogl. 5, pogl. 11) Rožman, Treven, Čančer (2018) »Problem starejših zaposlenih v podjetjih in izboljšanje delovnega okolja«, v ŠarotarŽižek, S. (ur.), et al. Družbeno odgovorno ravnanje z deležniki koristi vsem, (Zbirka Sodobni izzivi managementa človeških virov, knj. 3). Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, str. 136-155.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je v analiziranju strateškega pristopa k upravljanju človeških virov, ki temelji na povezovanju funkcije človeških virov s strateškimi cilji podjetja. Področja obravnave so naslednja: predstavitev pomena in procesa strateškega upravljanja podjetja z namenom spoznavati vlogo kadrov v vseh njegovih fazah in dejavnostih, preučevanje različnih modelov strategije človeških virov in njihovo vrednotenje, predstavitev vloge in pomena kadrov pri oblikovanju in izvedbi strategije podjetja, preučevanje posameznih dimenzij strateškega upravljanja človeških virov ter opredelitev mednarodnega vidika strateškega upravljanja človeških virov. S preučevanjem navedenih področij bodo študentje pridobili potrebna znanja za nadaljnje individualno izobraževanje in usposabljanje na področju strateškega managementa človeških virov. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • analiza strateškega MČV • analiza dejavnikov vpliva na strateški management človeških virov • zmožnost oblikovanja ustreznega modela strategije ČV  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju strateškega managementa človeških virov in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij razvoja človeških virov in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo na področju strateškega managementa človeških virov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize na področju strateškega managementa človeških virov. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (predmeta/discipline) in prakse. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje s področja strateškega managementa človeških virov, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
" klasična predavanja " študije primerov " delavnice " oblikovanje timov " video in filmi  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 50  
Pisni izpit 50  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) 50% - seminarska naloga 50% - pisni izpit  
[EOP]