EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 STRATEŠKI MANAGEMENT DOBAVNIH VERIG 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M780

Šifra učne enote    M780 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
izr. prof. dr. LOGOŽAR KLAVDIJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Uvod 2. Cilji dobavne verige 3. Struktura dobavne verige 4. Načrtovanje in nadzor sistemov dobvane verige 5. Nove prakse in informacijski sistemi za managament dobavne verige  
Temeljni literatura in viri
1. Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and Supply Chain Management. London: McGraw-Hill.. 
Cilji
Osrednja pozornost je namenjena koordinaciji in učinkovitemu upravljanju z resursi (ljudje, materiali, tehnologije in sistemi), ki so potrebni za proizvodnjo in menjavo izdelkov ali storitev, kar vključuje razumevanje in razvoj procesov, taktično in strateško planiranje, merjenje uspešnosti poslovanja in izvajanje ukrepov za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Management dobavne verige praviloma vključuje nabavo, gospodarjenje z materiali in logistiko. Študenti bodo pridobili znanje o tem, kako načrtovati in upravljati tokove blaga, informacij in storitev, ki potekajo med podjetji in strankami. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja o managementu dobavnih verig. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih logističnih teorij in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja, obravnava študijskih primerov, projektno delo (seminarska naloga)  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminarska naloga 20  
Sodelovanje na predavanjih 20  
[EOP]