EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 TEHNOLOŠKE IN OKOLJSKE INOVACIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M786

Šifra učne enote    M786 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 195

Nosilci
red. prof. dr. RADONJIČ GREGOR

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljene vaje kot pogoj za pristop k izpitu. 
Vsebina
1. Definicija in razvrščanje tehnologije 2. Značilnosti razvojno-raziskovalne dejavnosti 3. Prenos tehnologije in tehnološki razvoj 4. Osnovni pojmi o inoviranju (invencija, inovacija, inovacijski proces, patent in licence) 5. Pomen in vloga tehnoloških inovacij za gospodarstvo 6. Modeli difuzij tehnoloških inovacij; S-krivulja tehnologij 7. Koncept življenjskega cikla proizvodov in tehnologij 8. Strategije tehnološko inovacijske dejavnosti v podjetjih 9. Tehnološka inovacija kot proces konverzije 10. Vplivni dejavniki uspeha tehnološke inovacije 11. Pregled nekaterih pomembnejših tehnoloških področij; tehnološka predvidevanja 12. Proces razvoja proizvodov 13. Varstvo okolja kot civilizacijski in strateški podjetniški cilj; varstvo okolja kot priložnost za inoviranje 14. Opredelitev okoljskih pojmov 15. Čistejše tehnologije – koncepti, definicije in strategije uvaja 16. Podjetniške okoljske strategije 17. Značilnosti okoljskih inovacij 18. Okoljski kriteriji pri inoviranju proizvodov in tehnologij 19. Smernice ekodizajna proizvodov 20. Metode in orodja za razvoj okolju primernejših proizvodov  
Temeljni literatura in viri
TEMELJNI VIRI / TEXTBOOKS Radonjič, Gregor (Ur.). 2009. Tehnološke in okoljske inovacije – Zbrano gradivo. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. DODATNI VIRI / ADDITIONAL LITERATURE Twiss, Brian (1991). Upravljanje tehnološke inovacije. Gospodarski vestnik, Ljubljana. Betz, Frederick (1998). Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change. John Wiley, New York. Zbicinski Ireneusz, Stavenuiter John, Kozlowska Barbara, van de Coevering Hennie (2006). Product Design and Life Cycle Assessment. Book 3 in a Series on Environmental Management. Baltic University Press, Uppsala. Montalbo Corral, Carlos (2002). Environmental Policy and Technological Innovation. Edward Elgar, Cheltenham. Reijnders, Lucas (1996). Environmentally Improved Production Processes and Products (Environment and Management Series, Vol. 6). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.  
Cilji
Študenti : - Spoznajo pomen tehnoloških in okoljskih inovacij za konkurenčnost ter poslovno uspešnost podjetij. - Pridobivajo poglobljena znanja s področja tehnološko-inovacijskih strategij ter okoljskih politik v podjetjih. - Spoznavajo proces razvoja proizvodov ter modele v povezavi s tehnološkim inoviranjem. - Osvojijo značilnosti tehnološkega inoviranja, ki aktivno vključujejo integracijo okoljevarstvene kriterijev.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: - Študent si pridobi sposobnost uporabe specifičnih teorij in raziskav s področja tehnološkega in okoljskega inoviranja ter razume vpliv teh področij na konkurenčnost podjetij. Pri tovrstnem delu razume znanstvene članke in jih zna uporabiti. - Zna spodbujati in sodelovati pri organiziranju inovacijske dejavnosti v podjetjih. Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: - Spozna se s širšim naborom metod/tehnik uporabnih za svoje delo (npr. difuzijski model, model S-krivulje, metode FMEA, QFD, ekodizajn).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna analizirati kompleksnejša inter- in multidisciplinarna ter v določenih primerih nasprotujoča si področja (ekonomija, varstvo okolja) in zna razumljivo pojasniti rezultate analize. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov s področja tehnološkega in okoljskega inoviranja. Raven uporabe: - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloge in ustrezno uporabiti sposobnosti članov skupine. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja. Raven avtonomnosti: - Uspešnejša zmožnost presojanja in s tem učinkovitejša integracija v poslovne odločitve. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja avdio/vizualne predstavitve obravnava študijskih primerov aktivno skupinsko delo na vajah  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Seminarska naloga 30  
Opombe
aktivno sodelovanje pri predavanjih lahko prispeva do 30 % h končni oceni  
[EOP]