EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 TEORIJE FIRME 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M788

Šifra učne enote    M788 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. REBERNIK MIROSLAV

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Temelji ekonomike podjetja 2. Tradicionalna teorija firme 3. Interna struktura podjetja in upravljanje 4. Nepopolne in asimetrične informacije 5. Vedenjska teorija firme 6. Agencijska teorija 7. Ekonomika transakcijskih stroškov 8. Teorija proizvodnih virov 9. Informacijska ekonomika  
Temeljni literatura in viri
1. Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj: Teorije firme (gradivo za študij), 2. dopolnjena izdaja, EPF Maribor, 2013 2. Posamično določeni članki ali poglavja iz knjig glede na izbrano temo eseja / Individually assigned papers or book chapters according to the essay question. 3. Ksenja Pušnik in Miroslav Rebernik: Pisanje raziskovalnega eseja , EPF, Maribor, 2011. 
Cilji
Cilj predmeta je seznaniti podiplomske študente z bogastvom teoretične misli in aplikativnih zgledov na tistih področjih, kjer se izkazuje neposredna uporabnost za podjetniško prakso. S pomočjo sodobnih teorij firme, s katerimi se bodo pri tem predmetu podrobneje seznanili, bodo študenti razvilii kompetenco razumevanja temeljnih konceptov na katerih sloni uspešnost poslovanja sodobnega podjetja ter osvojili znanja, ki jim bodo omogočila uspešno uveljavljanje v praksi.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: • Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju sodobnih teorij in njihove povezanosti s stvarnimi problemi v podjetju. • Pri delu je sposoben uporabiti spoznanja vedenjske, transkacije, agencijske in evolucijske teorije firme ter teorije proizvodnih virov. • Razume raziskave na tem področju in jih zna uporabiti na konkretnem problemu. Raven etike: • Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: • Razume nekatere metode s področja teorij firme, ki jih je možno neposredno uporabiti v praksi  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: • Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven sinteze: • Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika različnih teorij firme Raven vrednotenja: • Pozna teorije firme, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov. Raven uporabe: • Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. • Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven uporabe učnih pripomočkov: • Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven managementa informacij • Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: • Znanje osvaja samostojno in samokritično. Raven komunciranja: • Se lahko samozavestno vključuje v strokovne razprave in strokovno komuniciranje z drugimi Raven reševanja problemov: • Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: • Obvlada raziskovanje namenske literature za rešitev zadanega problemskega sklopa in zna najti potrebne vire za rešitev problema. Raven samostojnosti v uporabi veščin: • Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: • Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
• Klasična predavanja • Razprave  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Esej 30  
Pisni izpit 70  
[EOP]