EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 URBANA EKONOMIKA IN POLITIKA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M792

Šifra učne enote    M792 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
izr. prof. dr. DAJČMAN SILVO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Uvod v urbano ekonomiko 2. Tržni razlogi za nastanek mest (velika in mala mesta, razlogi za koncentracijo ekonomske moči, ekonomska rast mest) 3. Zemljiška renta in uporaba mestnega zemljišča (uporaba zemljišča v monocentričnem in v sodobnem mestu) 4. Mestni transport (avtomobili, tranzit) 5. Problemi urbanih sredin (razmeščanje stanovanjskih naselij, problem izobrazbe, kriminal) 6. Stanovanja in stanovanjska politika 7. Lokalne oblasti (fiskalni odhodki in fiskalni in parafiskalni prihodki, konkurenčnost mest) 8. Mesta kot del narodnega gospodarstva (vpliv na razvoj regije in države, pomen za regionalno politiko) 9. Ekonomska politika in mesta 
Temeljni literatura in viri
Temeljni literatura in viri / Textbooks: A. O'Sullivan. 2002. Urban Economics. New York: McGraw Hill. Dodatna literatura / Additional textbook Šimunović, Ivo 2007. Urbana ekonomika – petnaest tema o gradu. Školska knjiga. Zagreb. McCann, P. 2013. Modern Urban and Regional Economics. Oxford: Oxfrod University Press.  
Cilji
Cilj predmeta je: študente usposobiti za celovito razumevanje obstoja in razvoja mest in pomena za narodno gospodarstvo; sistematično nadgraditi mikroekonomsko znanje študentov z analizo prostorskih odločitev ekonomskih subjektov; seznaniti in usposobiti študente za uporabo osnovnih mikroekonomskih orodij za razlago pojavov in procesov v mestih; nadgraditi znanje študentov o ekonomski politiki s seznanitvijo o javni politiki na mestni in regionalni ravni 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju urbane ekonomike in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij s področja ekonomike prostora in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: - Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo (prostorska analiza, aglomeracijske teorije, teorije naseljevanja in zaposlovanja).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize . Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (urbane ekonomke in politike) in prakse. Raven vrednotenja: - Obvlada znanje o pomenu mesta za razvoj regije in za tehnološki razvoj, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - vaje - priprava seminarskega dela  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 50  
Seminarska naloga 50  
Opombe
- seminarska naloga - pisni izpit ali 2 kolokvija  
[EOP]