EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MANAGEMENT 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M796

Šifra učne enote    M796 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. URŠIČ DUŠKO
red. prof. dr. DUH MOJCA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
I.Razsežnosti sodobnega managementa - management in sodobno okolje - managementska obravnava poslovanja - obravnava izbranih primerov dobre managementske prakse II. Upravljanje in integralni management - podjetje (kot celota ciljno usmerjenih procesov, interesno povezanih udeležencev in kot formalna inštitucija) - osnovne značilnosti upravljanja in vodenja v izbranih vrstah podjetij (v različnih vrstah gospodarskih družb, v neprofitnih organizacijah in v drugih javnih ter zasebnih inštitucijah) - temeljne značilnosti izbranih modelov integralnega managementa  
Temeljni literatura in viri
Literatura za I. tematski sklop: Temeljna: • Steinmann, H., Schreyogg, G. (2000): Management. Gabler: Wiesenbaden. • Daft, R. (2003): Management. Thomson: New York. • Sheldrake, J. (2003): Management Theory. McGraw-Hill Book, New York. • Williams, C. (2004): Management. South-Western: New York. • Daft, R., Marcic, D. (2004): Understanding Management. Sage: London. • Clegg, S., Kornberger, M., Pitsis, T. (2004): Managing and Organization. Sage: London. Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za razumevanje integralnega managementa: • Uršič, D.: Inoviranje podjetja. Linea, 1996, Maribor • Uršič, D., Nikl, A.: Učeča se organizacija. Management forum, 2004, Maribor Dopolnilna za razširitev znanja z izbranimi tematskimi področji: • Aktualne teme po dogovoru Literatura za II. tematski sklop: Temeljna: • Belak J. (2010): Integralni management. MER Evrocenter, Založba MER v Mariboru. Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za razumevanje integralnega managementa: • Duh, M. (2015). Upravljanje podjetja in strateški management. Ljubljana: GV Založba • Duh M. in Kajzer Š. (2002): Razvoj in razvojni modeli podjetja in managementa. Aktualnosti managementa in razvoja, 1. Mer Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak J. (2002): Politika podjetja in strateški management. Druga dopolnjena izdaja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak J., soavtorice in soavtorji (2003): Praktikum managementa. Druga spremenjena izdaja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. Dopolnilna za razširitev znanja z izbranimi tematskimi področji: • Bleicher K.: Normatives Management, 1994 • Bleicher K.: Das Konzept Integriertes Management, 2005 • Thommen J.-P.: Glaubwuerdigkeit und Corporate Governance, 2003 • Belak, et. al.: Razvoj podjetja in razvojni management, 1998. • Thommen J.- P. et. al.: Sinergija in razvojni management, 1998 • Honneger J., Vettiger H.: Ganzheitliches Management in der Praxis, 2003 • Belak J. et. al.: Praktikum managementa, 2003 • Huppenbauer M, De Bernardi J.: Kompetenz Ethik, 2003 • Puempin C., Prange J.: Usmerjanje razvoja podjetja, 1995 • Fueglistaller U., Halter F.: KMU und lebenszyklusorientierte Unternehmensfuehrung, 2006 • Eschenbach R. et. al.: Fallstudien zur Unternehmensfuehrung, 1994 • Buber R e tal.: Fallstudien zum Nonprofit Management, 1997 • Elbling O., Kreuzer Chr.: Handbuch der strategisachen Instrumente, 1994 • Weiss J.W.: Business Ethichs, 1994 • Sterba J.P.: Etichs, 1998 • Horst A.: Corporate Covernance, 2000 • Beatscher R., Ermatinger J.: Strategieentwicklung in Sozialinstitutionen, 2004 • Lombriser R., Abplanalp P. A.: Strategisches Management, 2005 • Volkard R.: Shareholder Value & Corporate Valuation, 1998 • Thommen J.-P.: Management und Organisation, 2002 
Cilji
- Sistematično in poglobljeno nadgradijo teoretično znanje na področju upravljanja in managementa. - Se usposobijo razumevati razlike in podobnosti med različnimi managementskimi koncepti ter različne modele integralnega managementa. - Se usposobi uporabljati teoretično znanje s področja upravljanja in managementa, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in različnih modelov managementa ter samostojnost in izvirnost v reševanju konkretnih problemov na področju upravljanja in managementa.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju upravljanja in managementa. Pri delu je sposoben uporabe različnih konceptov in modelov managementa in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Kognitivne/Intelektualne veščine - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja z vidika discipline in prakse upravljanja in managementa. - Obvlada znanje s področja upravljanja in managementa, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov an področju upravljanja in vodenja podjetij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. - Znanje osvaja samostojno in samokritično. - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - obravnava študijskih primerov - aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 50  
Opombe
Znanje iz I. tematskega sklopa se preverja na osnovi predložene seminarske naloge (predložena naloga in ustni izpit do 50%); znanje iz II. tematskega sklopa je preverjano na pisnem izpitu ali s sprotnim pisnim preverjanjem znanja s testi (do 50%); pri preverjanju znanja iz I. kakor tudi iz II.sklopa mora študent doseči pozitivno oceno.  
[EOP]