EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MANAGEMENT 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M796

Šifra učne enote    M796 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. URŠIČ DUŠKO
red. prof. dr. DUH MOJCA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
I.Razsežnosti sodobnega managementa - management in sodobno okolje - managementska obravnava poslovanja - obravnava izbranih primerov dobre managementske prakse II. Upravljanje in integralni management - podjetje (kot celota ciljno usmerjenih procesov, interesno povezanih udeležencev in kot formalna inštitucija, vrste podjetij) - zgodovinski razvoj management in modeli management. - procesna razsežnost management - instrumentalna razsežnost managementa - institucionalna razsežnost managementa  
Temeljni literatura in viri
Literatura za I. tematski sklop: Temeljna: • Bateman, T.S., Scott, A.S. (2018): Management: Leading & Collaborating in a Competitive World 11th Edition., McGraw-Hill, New York, USA • Finerty, S.Z. (2019): Cross-Functional Influence: Getting Things Done Across the Organization. Two Harbors Press, Minneapolis, USA • Smythe, J (2019): The CEO Chief Engagement Officer: Turning Hierarchy Upside Down to Drive Performance. Gower, Aldershot, UK • Kovoor-Misra, S. (2019): Crisis Management: Resilience and Change. SAGE Publications, Thousand Oaks, USA • Graban, M, (2018): Measures of Success: React Less, Lead Better, Improve More. Constancy, Inc, Colleyville, USA Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za razumevanje integralnega managementa: • Grušovnik, D., Kavkler, A., Uršič, D. (2017): Dimensions of decision-making process quality and company performance : a study of top managers in Slovenia. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], letn. 63, št. 4, str. 66-75. • Mohorič Kenda, A.,Leskovar, R., Pirnat, R., Uršič, D., Pukšič, M. 2016): Empirical evidence on violations of patient rights in the Republic of Slovenia. V: Lex localis - Journal of Local Self Government Annual Conference - Porto/Portugal (June 16 - June 17, 2016) : special issue, (Lex localis, ISSN 1581-5374, Vol. 14, no. 3, July). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement. 2016, vol. 14, no. 3, str. 575-589. • Peršič, M., Uršič, D., Veselinovič, D. (2014): The impact of the implementation of a learning organization on the formation of a positive organizational identity. International journal of management, knowledge and learning, ISSN 2232-5107. [Tiskana izd.], 2014, vol. 3, iss. 2, str. 165-180, 281. • Uršič, D. Inoviranje podjetja kot poslovno-organizacijskega sistema. V: Ivanuša, Teodora, et al. Matjaž Mulej in 40 let njegove dialektične teorije sistemov : enostranskost in celovitost : znanstvena monografija. Ljubljana: Zavod za varnostne strategije. 2014, str. 101-132.] Literatura za II. tematski sklop: Temeljna: • Duh, M. (2019). Management. Zapiski predavanj. Maribor: EPF. Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za razumevanje integralnega managementa: • Belak J. (2010). Integralni management. Maribor: Založba MER v Mariboru. • • Duh, M. (2015). Upravljanje podjetja in strateški management. Ljubljana: GV Založba • Duh M. in Kajzer Š. (2002): Razvoj in razvojni modeli podjetja in managementa. Aktualnosti managementa in razvoja, 1. Mer Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak J. (2002). Politika podjetja in strateški management. Druga dopolnjena izdaja. Maribor: Založba MER v Mariboru. • Belak J., soavtorice in soavtorji (2003). Praktikum managementa. Druga spremenjena izdaja. Maribor: Založba MER v Mariboru. •  
Cilji
- Sistematično in poglobljeno nadgradijo teoretično znanje na področju upravljanja in managementa. - Se usposobijo razumevati razlike in podobnosti med različnimi managementskimi koncepti ter različne modele integralnega managementa. - Se usposobi uporabljati teoretično znanje s področja upravljanja in managementa, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in različnih modelov managementa ter samostojnost in izvirnost v reševanju konkretnih problemov na področju upravljanja in managementa.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju upravljanja in managementa. Pri delu je sposoben uporabe različnih konceptov in modelov managementa in raziskav na tem področju. - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Kognitivne/Intelektualne veščine - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja z vidika discipline in prakse upravljanja in managementa. - Obvlada znanje s področja upravljanja in managementa, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov na področju upravljanja in vodenja podjetij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. - Znanje osvaja samostojno in samokritično. - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - obravnava študijskih primerov - aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 50  
Opombe
Znanje iz I. tematskega sklopa se preverja na osnovi predložene seminarske naloge (predložena naloga in ustni izpit do 50%); znanje iz II. tematskega sklopa je preverjano na pisnem izpitu ali s sprotnim pisnim preverjanjem znanja s testi (do 50%); pri preverjanju znanja iz I. kakor tudi iz II.sklopa mora študent doseči pozitivno oceno.  
[EOP]