EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KOMUNICIRANJE, MOTIVIRANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV - IZB1 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M801

Šifra učne enote    M801 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Poletni
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Poletni
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Poletni
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Poletni
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Poletni
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Poletni
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 15
Ure - Samostojno delo študenta 150

Nosilci
red. prof. dr. MUMEL DAMIJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1 Komuniciranje 1.1 Osnove komuniciranja 1.2 Komuniciranje v organizacijah 1.2.1 Besedno in nebesedno komuniciranje 1.2.2 Pisno in ustno komuniciranje 1.2.3 Formalni in neformalno komuniciranje 1.2.4 Načrtovanje, izvajanje in kontrola komuniciranja 1.2.5 Komuniciranje med kulturami 1.2.6 Komuniciranje kot veščina 2 Motiviranje 2.1 Modeli motivacije 2.2 Motivacija v delovnem okolju 2.2.1 Teorije motivacije v delovnem okolju 2.2.2 Vpliv različnih dejavnikov na motivacijo 2.2.3 Motivacija v timskem delu 2.2.4 Oblikovanje ustreznega sistema motiviranja 2.2.5 Vpliv kulture na motiviranost zaposlenih 3 Konflikti 3.1 Konflikti v delovnem okolu 3.2 Vrste in ravni konfliktov 3.3 Nastajanje konfliktov 3.4 Pristopi k reševanju konfliktov 4 Komuniciranje in motiviranje 5 Komuniciranje in konflikti 6 Motiviranje in konflikti  
Temeljni literatura in viri
Temeljna literatura 1. Gradivo, ki ga študenti dobijo na predavanjih Dodatna literatura 1. Arnold J., Randall R. (2010). Work Psychology. Pearson Education Limited. 2. Berlogar, J. (1999). Organizacijsko komuniciranje – od konfliktov do skupnega pomena. Gospodarski vestnik, Ljubljana. 3. Blundell, R., Ippolito K. (2008). Effective organisational Communication. Pearson Education Limited. 4. Bovee, C.L., Thill, J.V., Schatzman, B.E. (2002). Business Communication Today. Prentice Hall International. 5. Buchanan D.A., Huczynski A.A. (2010). Organizational Behaviour. Pearson Education Limited, Essex 6. Chaney L.H., Martin J.S. (2011). Intercultural Business Communication. Pearson Education, New Jersey 7. Dreu, C.D., Vliert E.V. (1997). Using Conflict in Organizations. Sage, London. 8. Greenberg, J. (2011). Behavior in Organizations. Pearson Education Limited. 9. Grubiša, N. (2001). Motivacija: kako organizirati poslovanje in motivirati zaposlene. Marbona: Ljubljana. 10. Mullins, L.J. (2010). Management and Organizational Behaviour. Pearson Eduction limited. 11. Mumel, D. (2008). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta, 2008. Shapiro, D. 1996. Konflikt in komunikacije. Ljubljana: Zavod za odprto družbo.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je usposobiti študente za učinkovito, kritično in etično komuniciranje v poslovnem okolju, za motiviranja zaposlenih v poslovnem okolju in reševanje konfliktov v poslovnem okolju. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben komunicirati, motivirati in reševati konflikte v poslovnem okolju in obvladati interakcijo vseh treh področij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študent bo sposoben v poslovnem okolju samostojno: ? načrtovati procese in aktivnosti komuniciranja, ? načrtovati in izvajati aktivnosti motiviranja, ? zaznati konflikt in poiskati ustrezno rešitev, ? sposoben razumeti zvezo med komuniciranjem, motiviranjem in konflikti skladno z uveljavljenimi teorijami in etično presojo. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študent ob zaključku: - zna samozavestno komunicirati, motivirati in reševati konflikte v skupini. - zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih na področju komuniciranja, motiviranja in reševanja konfliktov. - znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna razbrati katera znanja s področja komuniciranja,motiviranja in reševanja konfliktov še potrebuje. - obvlada samostojno učenje, potrebno za razvoj strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Študent ob zaključku obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah na področju komuniciranja, motiviranja in reševanja konfliktov. Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil.  
Metode poučevanja in učenja
" Interaktivna predavanja, " obravnava študijskih primerov, " seminarske vaje, " aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 40  
Pisni izpit ali kolokvij 60  
Opombe
Pisni izpit se lahko nadomesti s tremi kolokviji. Opravljanje kolokvija je dovoljeno, če ima študent vsaj 80% obisk predavanj 
[EOP]