EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ETIKA IN ORGANIZACIJSKA KULTURA-IZB1 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M810

Šifra učne enote    M810 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Poletni
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Poletni
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Poletni
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Poletni
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Poletni
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Poletni
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Poletni
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. POTOČAN VOJKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja: Predstavitev problematike predmeta 1 Organizacijska kultura 1,1 Teorija organizacijske kulture 1.2 Organizacijska kultura in poslovanje 1.3 Integrativni vidik poslovne organizacijske kulture 1.4 Diferencialni vidik poslovne organizacijske kulture 1.5 Delo s poslovno organizacijsko kulturo 2 Etika poslovanja 2.1 Izhodišča poslovne etike 2.2 Posameznikove vrednosti in pravice v poslovni organizaciji 2.3 Vloga in pomen etike v poslovanju, 2.4 Etika in konkurenca v poslovanju, 2.5 Etika in delničarji 2.6 Etika in upravljanje poslovanja, 3 Primeri iz poslovne prakse  
Temeljni literatura in viri
Osnovna literatura / Essential sources: Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Crane, A., Matten, D. (2007). Business Ethics. Oxford University Press, New York. Mullins, L. (2013). Management and Organisational Behavior. Pearson, Harlow, England. Dodatna literature / Additional sources: Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture. Sage Publications, London. Huczynski, A., Buchanan, D. (2006): Organizational Behavior. Prentice Hall, Harlow, England. A list of additional study materials (published studies, journals, etc.) will be distributed when the module begins.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z izbranimi izhodišči in značilnostmi poslovne etike in organizacijske kulture. Temeljni cilji predmeta so: diskusija o pomenu kulture in etike v poslovanju, spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij etike in organizacijske kulture, predstavitev vpliva organizacijske kulture in etike na organizacijo in njeno delovanje ter opredelitev različnih možnih vrednostnih izhodišč za ustrezno vedenje in delovanje vseh subjektov organizacije. Navedene cilje je mogoče doseči na osnovi spoznanja vloge in pomena: poslovne etike v okviru celovite etike (tj. osebnostne etike, poslovne etike, družbene etike), etike v poslovanju, organizacijske kulture v poslovanju in etiki poslovanja ter vpliva etike in organizacijske kulture na okolje. S tem bodo študentje pridobili potrebna spoznanja (in znanja) za nadaljnjo samostojno izobraževanje, usposabljanje in samo-izgrajevanje na področju poslovne etike. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Komunikacijske spretnosti, spretnost za uporabo teoretičnega znanja v praksi, spretnost kreativnega raziskovanja realnosti, sposobnost za praktično uporabo znanja, sposobnost sistemskega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja Ob zaključku predmeta bodo udeleženci: - Pridobili splošno znanje o poslovni etiki in organizacijski kulturi, - Pridobili specifično znanje o uporabi poslovne etike in organizacijske kulture v različnih organizacijskih sistemih, - Razvili sposobnost za uporabo poslovne etike in organizacijske kulture v različnih organizacijskih sistemih, - Razvili sposobnost razumevanja managementskega vidika poslovne etike in organizacijske kulture, - Razvili sposobnost za uporabo splošnega in specifičnega znanja o etiki in kulturi v praksi, - Razvili sposobnost za obravnavo praktičnih etičnih in kulturnih problemov v sodobnih organizacijskih sistemih Raven etike - Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področjih poslovne etike in organizacijske kulture. - Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja o poslovni etiki in organizacijski kulturi. - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev dilem poslovne etike in organizacijske kulture v sodelovanju z drugimi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven sinteze - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (predmeta/discipline) in prakse. Raven vrednotenja - Obvlada znanje (specifičnega področja, ki ga navedemo), kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. Raven uporabe: - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij Obvlada izvajanje nalog na področju - raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine Raven uporabe veščin - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, predstavite del, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 10  
Seminarska naloga 40  
Pisni izpit 50  
[EOP]