EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 METODE RAZISKOVANJA-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M824

Šifra učne enote    M824 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. TOMINC POLONA
red. prof. dr. MUMEL DAMIJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
? Oblikovanje problema raziskave ? Oblikovanje načrta raziskave ? Oblikovanje instrumenta za zbiranje podatkov ? Izbira vzorca ? Oblikovanje predloga raziskave ? Zbiranje podatkov ? Obdelava podatkov ? Interpretacija dobljenih rezultatov in pisanje poročila o raziskavi  
Temeljni literatura in viri
Temeljna literatura 1. Kumar R., 2014. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. SAGE, London. Dodatna literatura 1. Hart C., 1998. Doing a literature review. SAGE, London. 2. Sounders, M., Lewis, P., Thomhill, A. (2016), Research methods for business students, Harlow (Essex): Pearson.  
Cilji
Osnovni cilj predmeta je, da študente seznani z različnimi metodami raziskovanja in njihovo uporabo v poslovnem odločanju. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent bo sposoben v poslovnem okolju: ? opredeliti problem, ? načrtovati raziskavo za rešitev problema, ? raziskavo izvesti in ? rezultate uporabiti pri rešitvi problema.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben razumeti, načrtovati in izvajati vse faze raziskovalnega procesa.  
Metode poučevanja in učenja
? Interaktivna predavanja, ? obravnava študijskih primerov, ? laboratorijeske vaje, ? aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 40  
Pisni izpit ali 2 pisna testa 60  
[EOP]