EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 STRATEŠKI VIDIKI INFORMATIZACIJE POSLOVANJA-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M825

Šifra učne enote    M825 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 1 Zimski
2 B305 UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. BOBEK SAMO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: paradigme strateških vidikov informatike v podjetjih s poudarkom na povezavah informatike in uspešnosti poslovanja, modeli strateških informacijskih sistemov, modeli informatizacije podjetij, e-poslovni modeli, e-modeli poslovnih procesov, modeli e-preobrazbe podjetij, e-storitvene organizacije, e-banke, e-zavarovalnice, e-trgovske organizacije, metodologije razvoja e-organizacij, analiza primerov  
Temeljni literatura in viri
Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF McKean, D.: IT Strategy & Technology Innovation (free e-book). Bookboon.com, 2012. Thomas, B.: Technology-Based Enterpreneurship (free e-book). Bookboon.com, 2013.  
Cilji
Predstaviti študentom strateške vidike informatizacije poslovanja in jih usposobiti za razvojno razmišljanje na področju informatike. Predmet je usmerjen v paradigme in modele strateških informacijskih sistemov in v vidike vplivov informatike na uspešnost poslovanja. Študenti bodo spoznavali vidike dodane vrednosti, ki izhaja iz informacijskih sistemov ter spoznavali kako poiskati priložnosti in jih izkoristiti. Predmet predstavlja dobre primere iz prakse in usposablja študente za ravnanje v različnih situacijah povezanih z odločitvami glede informatike.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Podrobno razumevanje vplivov informacijskih sistemov na poslovanje in potencialov informacijskih sistemov pri spreminjanju organizacij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Uporaba informacijskih sistemov pri doseganju poslovnih ciljev.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, analiza primerov, diskusija 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 50  
[EOP]