EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MARKETING STORITEV-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M829

Šifra učne enote    M829 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 1 Poletni
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 1 Poletni
2 B305 UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU 1 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. SELINŠEK ALEKSANDRA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogoj za pristop k testu je 70% prisotnost na predavanjih. 
Vsebina
1 STATUS STORITEV V GOSPODARSTVU IN DRUŽBI - Storitvena družba - Opredelitev storitvenih dejavnosti - Pomen storitev v narodnem in svetovnem gospodarstvu - Pomen storitev v javnem sektorju - Vzroki spreminjanja statusa storitev v družbi - Trendi v storitvah 2 KONCEPT STORITVENIH SESTAVIN - Opredelitev storitvenih sestavin - Osnovne lastnosti storitvenih sestavin 3APLIKACIJA MARKETINŠKEGA SPLETA NA STORITVE - Koncept izdelka (storitve) v marketingu - Človeški dejavnik v izvajanju storitvenih sestavin - Fizično okolje - Cene - Marketinško komuniciranje - Poti (kanali) 4 MANAGEMENT IZVAJANJA STORITEV - Osnove upravljanje storitvenega procesa - Vloga kontaktnega osebja pri kreiranju zadovoljstva odjemalcev - Povezanost med kakovostjo storitev in zadovoljstvom odjemalcev - Pomen spremljanja in reševanja pritožb ter upravljanje čakalnih vrst 5. DIGITALIZACIJA STORITEV  
Temeljni literatura in viri
Obvezna: Lovelock, C. H.,Wirtz, J. 2011 (ali novejša izdaja). Services Marketing. New Jersey: Prentice Hall. Dodatna: Grönroos, Christian. 2007 (ali novejša). Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition Bateson, J. E.G., Douglas Hoffman, K.. 2016. Managing Services Marketing - Tekst and Readings. Fort Worth: The Dryden Press.  
Cilji
Glavni namen in cilj tega predmeta je usposobiti študente na področju razumevanja statusa storitev v družbi, razumevanja trendov ter razumevanja procesov in aktivnosti na področju razvijanja storitev ter njihovega umeščanja na trg in preučevanja njihove uspešnosti, predvsem iz vidika odjemalcev. Študenti bodo sposobni samostojno integrirati znanja s področja marketinga storitev na način, da bodo znali oblikovati, načrtovati in implementirati marketinške aktivnosti na področju storitev.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju marketinga storitev, ki ga zna povezati z drugimi področji marketinga. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij marketinga in raziskav na tem področju, z uporabo znanstvene literature. - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. - Pozna in razume širok nabor metod in tehnik uporabnih za svoje delo, predvsem s področja analiziranja obstoječih podatkov ter pridobivanja primarnih podatkov, relevantnih za področje marketinga storitev. Kognitivne/Intelektualne veščine - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate raziskav različnih avtorjev. - Zna kritično sintetizirati informacije pridobljene iz različnih virov, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika marketinga storitev in prakse. - Obvlada znanje marketinga storitev, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih pristopov na raziskovalnem področju storitev. - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju praktičnih problemov na področju marketinga storitev. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti - Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloge in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. - Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. - Znanje osvaja samostojno in samokritično. - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno.  
Metode poučevanja in učenja
Praktične veščine: - Obvlada delovanje v običajnih poslovnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse s področja marketinga storitev.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 40  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 10  
Pisni ali ustni izpit 50  
Opombe
Pisni izpit je mogoče opraviti in nadomestiti med letom z dvema uspešno opravljenima kolokvijema 
[EOP]