EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KOMUNICIRANJE, MOTIVIRANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M830

Šifra učne enote    M830 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 1 Poletni
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 1 Poletni
2 B305 UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU 1 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. MUMEL DAMIJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1 Komuniciranje 1.1 Osnove komuniciranja 1.2 Komuniciranje v organizacijah 1.2.1 Načrtovanje, izvajanje in kontrola komuniciranja 1.2.2 Komuniciranje med kulturami 1.2.3 Komuniciranje kot veščina 2 Motiviranje 2.1 Modeli motivacije 2.2 Motivacija v delovnem okolju 2.2.1 Teorije motivacije v delovnem okolju 2.2.2 Vpliv različnih dejavnikov na motivacijo 2.2.3 Motivacija v timskem delu 2.2.4 Oblikovanje ustreznega sistema motiviranja 2.2.5 Vpliv kulture na motiviranost zaposlenih 3 Konflikti 3.1 Konflikti v delovnem okolu 3.2 Vrste in ravni konfliktov 3.3 Nastajanje konfliktov 3.4 Pristopi k reševanju konfliktov 
Temeljni literatura in viri
1. Mumel, D. (2008). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta, 2008. 2. Mullins, L.J. (2010). Management and Organizational Behaviour. Pearson Eduction limited. 
Cilji
Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z učinkovitimi načini motiviranja zaposlenih pri delu, komuniciranjem pri delu in konflikti ter reševanjem konfliktov v delovnem okolju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben razumeti proces komuniciranja, motiviranja, nastajanja in reševanja konfliktov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Študent bo sposoben v poslovnem okolju: ? načrtovati procese in aktivnosti komuniciranja ? načrtovati in izvajati aktivnosti motiviranja ? zaznati konflikt in poiskati ustrezno rešitev ? razumeti zvezo med komuniciranjem, motiviranjem in konflikti.  
Metode poučevanja in učenja
? Interaktivna predavanja, ? obravnava študijskih primerov, ? seminarske vaje, ? aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminarska naloga 40  
[EOP]