EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 UPRAVLJANJE IN STRATEŠKI MANAGEMENT-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M833

Šifra učne enote    M833 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 2 Zimski
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 1 Poletni
2 B305 UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. DUH MOJCA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Temeljne zasnove in modeli integralnega in strateškega managementa 2. Filozofija, kultura in etika podjetja kot okvir upravljanju in strateškemu managementu 3. Politika podjetja 4. Strateške možnosti in strategije 5. Razvojno strukturiranje podjetja 
Temeljni literatura in viri
Temeljna: • Wheelen, T. L., Hunger. J. D. (2010): Strategic Management and Business Policy. New Jersey: Pearson Education, Prentice Hall. Izbrana poglavja. • Duh, M. (2011): Upravljanje in strateški management. Zapiski predavanj. EPF, Maribor. • Duh, M. (2015). Upravljanje podjetja in strateški management. Ljubljana: GV Založba. Strani: 37-74, 95-111, 114-121, 134-139, 143-178. • Kralj, J. (1995): Politika podjetja v tržnem gospodarstvu. Maribor: Univerza v Mariboru, EPF. Strani: 132-140, 396-422. • Belak, J. (2003): Praktikum managementa. Druga spremenjena izdaja. Maribor: Založba MER. • MER Revija za management in razvoj, 2000, 2 (4-5). Za izpopolnitev potrebnih izhodiščnih znanj za razumevanje integralnega managementa: • Duh M. in Kajzer Š. (2002): Razvoj in razvojni modeli podjetja in managementa. Aktualnosti managementa in razvoja, 1. Mer Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak J, soavtorice in soavtorji (2003): Integralni management in razvoj podjetja. MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru. • Belak, J. (2010): Integralni management. MER model. MER Evrocenter, Založba MER v Mariboru. • MER Revija za management in razvoj, štev. 4-5, l. 1999, MER Evrocenter, Gubno, Založba MER v Mariboru Dopolnilna literatura za razširitev znanja z izbranimi tematskimi področji bo določena individualno glede na izbrano seminarsko raziskavo  
Cilji
- seznaniti študenta s procesno, inštrumentalno in inštitucionalno razsežnostjo upravljanja in strateškega managementa; - usposobiti študenta za reševanje konkretnih problemov na področju strateškega managementa in upravljanja  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju upravljanja in strateškega managementa. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij (npr. interesnih teorij, teorij osnov konkurenčnih prednosti) in raziskav na tem področju. - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. - Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo (npr. Kraljeva metoda za presojo vodenja politike podjetja). Kognitivne/Intelektualne veščine - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) ali nasprotujoča si področja upravljanja in strateškega managementa ter zna razumljivo pojasniti rezultate analize upravljanja in strateškega managementa v izbranem podjetju. - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen z uporabo znanja o upravljanju in strateškem managementu. - Obvlada znanje s področja upravljanja in strateškega managementa, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. - Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti - Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. - Znanje osvaja samostojno in samokritično. - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - obravnava študijskih primerov - aktivno individualno in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Individualno raziskovalno delo 70  
Pisni ali ustni izpit 30  
[EOP]