EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M837

Šifra učne enote    M837 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 2 Zimski
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: informacijska prenova poslovnih procesov, metode informacijskega prenavljanja informacijskih procesov, modeli poslovnih informacijskih rešitev domačih in tujih ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev, proces izbire rešitve, uvajanje rešitev v podjetje, razvojni trendi poslovnih informacijskih rešitev. 
Temeljni literatura in viri
1. Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF 2. Sneller RC, L.: A Guide to ERP Benefits, Implementation and Trends. bookboon.com (free e-book), 2014. 3. Zerres, C., Zerres, M., Baran, R.: Customer Relationship Management (CRM). Bookboon.com (free e-book), 2014.  
Cilji
Cilj predmeta je podrobnejša seznanitev študentov z vplivi informatike na uspešnost poslovanja in njihovo usposabljanje za delo s celovitimi informacijskimi rešitvami. Predmet je usmerjen v informacijsko prenovo poslovnih procesov (vsebinski in metodološki vidik) in v paradigmo in modele poslovni informacijskih rešitev s predstavitvijo najpogosteje uporabljenih poslovnih informacijskih rešitev ter v metode uvajanja tovrstnih rešitev v podjetja. V delu, ki je namenjen usposabljanju študentov za delo, pa je predmet usmerjen v podrobnejše analiziranje in redesign poslovnih procesov in pripravo projekta izbire poslovne informacijske rešitve in uvedbe le te. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Razumevanje strateških vplivov informacijskih rešitev na poslovanje, razumevanje delovanja in uvajanja poslovnih informacijskih rešitev ter uporaba analitičnih konceptov in orodij za doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti pri projektihv prenove poslovnih procesov ter izbire in uvedbe izbrane poslovne rešitve.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: zmožnost uporabe znanja v praksi; zmožnost generiranja novih idej; sposobnost delovanja v interdisciplinarni skupini  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, analiza primerov, diskusija 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 50  
Pisni izpit 50  
[EOP]