EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MARKETINŠKI INFORMACIJSKI SISTEM-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M838

Šifra učne enote    M838 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 2 Zimski
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. MILFELNER BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Vidiki poslovnega upravljanja v organizaciji. 2. Vidiki upravljanja marketinga v organizaciji. 3. Teorija merjena v marketingu in veljavnost ter zanesljivost podatkov 4. Mesto in vloga MIS v sistemu, konceptu in procesu marketinga v organizaciji. 5. MIS – njegova struktura in funkcioniranje, vrste informacij ter informacijski proces. 6. Notranje informacije 7. Marketinško obveščanje 8. Marketinško raziskovanje 9. Vrste informacijskih sistemov in podpora  
Temeljni literatura in viri
1. Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing management. New York: Prentice Hall. (poglavje 3, str. 66 – 92) 2. Solomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W. (2012). Marketing : Real People, Real Choices. New York: Prentice Hall. (poglavje 4, str. 100-127) Dodatna (neobvezna) študijska literatura: 3. Van&Werner; Mayros, D. Michael. (1992). Marketing Information Systems; Chilton Book. Co.  
Cilji
Cilji predmeta Marketinški informacijski sistem so predvsem: - prikazati pomen tržnih informacij pri poslovnem odločanju - seznaniti študente z vsebinskimi in organizacijskimi vidiki funkcioniranja MIS  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: poznavanje koncepta MIS v organizaciji in njegove vloge pri poslovnem odločanju; zmožnost analize in sinteze problema ter iskanja primerne rešitve.  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja; obravnava študijskih primerov; aktivno skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminar 40  
[EOP]