EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KVANTITATIVNE METODE V MANAGEMENTU-UVP 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M839

Šifra učne enote    M839 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 2 Zimski
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 1 Zimski
2 B305 UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. TOMINC POLONA
red. prof. dr. ČANČER VESNA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- Teorija odločanja: osnove odločanja, analiziranje kompleksnih odločitev pri popolni negotovosti in s tveganjem, poslovni in ekonomski primeri uporabe. - Večkriterijsko odločanje: Izbrane tradicionalne metode na osnovi teorije večatributne vrednosti ali koristnosti, metoda analitičnega hierarhičnega procesa, z aplikacijami na primerih iz ekonomske in poslovne prakse. - Statistika v upravljanju in vodenju: urejanje in predstavitev podatkov, mere opisne statistike, osnove verjetnosti in verjetnostnih porazdelitev, vzorčenje in vzorčne porazdelitve, interval zaupanja, osnove preverjanja hipotez – izbrani statistični testi, osnove regresijske analize, uporaba statističnih metod v kontroli kvalitete. - Optimizacija projektov: opredelitev projekta, načrtovanje projektov (načrtovanje trajanja in stroškov projekta z metodo kritične poti), ocena tveganja projekta (PERT), nadzor izvajanja projekta.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Izbrana poglavja iz: Tominc,P., Čančer V., Rožman, M. (2018). Zbirka vaj za predmet Metode raziskovanja. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Render, B., Stair, R. M., Hanna, M. E., & Hale, T. S. (2018). Quantitative Analysis For Management (13. izd.). Harlow: Pearson. ali: Brandon-Jones, A., & Slack, N. (2008). Quantitative Analysis in Operations Management. Harlow etc.: Financial Times Press. Izbrana poglavja iz: Levine, D.M., Stephan, D.F., Krehbiel, T.C., Berenson, M.L. (2011). Statistics for Managers, 6/E, Pearson Higher Education. N. Slack, Chambers, S., Harland, C., Harrison, A., and Johnston, R. (1998). Operations Management, London: Pitman Publishing, Second Edition. J. Heizer, and Render, B. (2001). Operations Management. New Jersey: Prentice Hall. J. R. Meredith and Shafer, S. M. (1999). Operations Management for MBAs. New York: John Wiley & Sons, Inc. Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): Selected Chapters from: - Belton, V, & Stewart, T. J. (2002). Multiple Criteria Decision Analysis - An Integrated Approach. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers. - Zopounidis, C., & Pardalos, P. M. (ur.). (2010).: Handbook of Multicriteria Analysis. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer-Verlag.  
Cilji
Naučiti študente: - Formulirati poslovne probleme, ki jih lahko rešujemo s kvantitativnimi metodami - izbrati in uporabiti ustrezne kvantitativne metode za preizkušanje domnev - analizirati in interpretirati rezultate v smislu rešitev problema - priprava poročila raziskave Predmet je usmerjen v preučevanje primerov (case studies) z aktivno uporabo razpoložljivih računalniških programov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: - zmožnost analize in sinteze - zmožnost učenja - prepoznavanje in uporaba ustreznih analitičnih konceptov in orodij zmožnost analize problema in iskanja primernih rešitev  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: - zmožnost uporabe znanja v praksi - zmožnost nadaljnjega samostojnega študija - zmožnost generiranja novih idej - zmožnost prilagajanja novim razmeram - zmožnost delovanja v interdisciplinarni skupini - zmožnost uporabe informacijske tehnologije in programske opreme - odločanje - etična zavezanost  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - AV predstavitve - obravnava študijskih primerov - aktivno individulano in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 20  
Projektna naloga 30  
Pisni izpit 50  
[EOP]