EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MEDNARODNA GOSPODARSKA UREDITEV-MPJL 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M850

Šifra učne enote    M850 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B303 UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ 2 Zimski
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 32
Ure - Samostojno delo študenta 118

Nosilci
izr. prof. dr. LOGOŽAR KLAVDIJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Globalizacija 2. Nacionalne razlike v politični ekonomiji 3. Etika v mednarodnem poslovanju 4. Teorija mednarodne menjave 5. Politična ekonomija mednarodne menjave 6. Regionalne ekonomske integracije  
Temeljni literatura in viri
1. Hill, Charles W.L. 2012. International Business: Competing in the Global Marketplace. New York: McGraw-Hill. 
Cilji
• Razumevanje mednarodnih odnosov, varovanja okolja in kulturnih razlik; • Globalizacija: poreklo, vzroki, vrednotenje učinkov, vpliv na okolje in prostor; • Razumevanje etičnosti v mednarodnem poslovanju. • Razumevanje in uporaba znanja za zmožnost presojanja, sporazumevanja in učenja, zmožnost uporabe informacijske tehnologije, razvit občutek za kulturne razlike.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja mednarodnih ekonomskih odnosov in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij globalizacije in etičnosti v mednarodnem poslovanju in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno.  
Metode poučevanja in učenja
• klasična predavanja, • obravnava študijskih primerov, • aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminarska naloga 40  
[EOP]