EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MEDNARODNA POLITIČNA EKONOMIJA-MPJL 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M853

Šifra učne enote    M853 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 1 Poletni
2 B305 UPRAVLJANJE IN VODENJE ORG. V ZDRAVSTVU 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 32
Ure - Samostojno delo študenta 118

Nosilci
red. prof. dr. KRAČUN DAVORIN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Vsebina: 1. Uvod (opredelitev, mednarodna in domača politična ekonomija, pristopi) 2. Izvori svetovne ekonomije (industrializacija, liberalizacija trgovine, razvoj soodvisnosti) 3. Politična ekonomija ameriške hegemonije 4. Globalizacija in svetovna ekonomija (globalizacija financ, globalizacija proizvodnje) 5. Kooperacija med razvitimi državami 6. Konkurenca in konflikti med razvitimi državami (strategije konkurenčnosti – Japonska, ZDA, EU; protekcionizem) 7. Bogate in revne države v svetovni ekonomiji (razvojne strategije, mednarodna pomoč, vloga multinacionalnih korporacij, zadolženost)  
Temeljni literatura in viri
International Political Economy – The Struggle for Power and Wealth / Thomas D. Larson, David Skidmore. Routledge, 2016. Možno upotabiti tudi izdajoThomson – Wadsworth, 2003 Dodatno priporočamo tudi (Aditional recommendations): Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu / Marjan Svetličič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede Global Political Economy: International Edition, 6/E, Theodore H. Cohn, Pearson International Political Economy: International Edition, 5/E, Thomas Oatley, Pearson Introduction to International Political Economy: International Edition, 5/E, David N. Balaam and Bradford Dillman, Pearson Global Political Economy. John Ravenhill, Oxford University Press The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations. Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, Ashgate  
Cilji
Cilj predmeta je, da slušateljem omogoči izgradnjo sistematičnega pristopa k razumevanju povezanosti ekonomije in politike v mednarodnih odnosih. Države in drugi akterji v mednarodnih odnosih zasledujejo svoje cilje, pri čemer se ekonomska in politična plat tesno prepletata. Mednarodna politična ekonomija se osredotoči na ta presek, s čemer omogoča razumevanje globalnih procesov. Ukvarja se predvsem s sledečimi vprašanji: • Kako vlade pod vplivom domačih interesov vodijo zunanjo ekonomsko politiko • Kakšne so vloge političnih sil in mednarodnih institucij pri oblikovanju pogojev za pretok blaga in kapitala • Kako globalizacija financ in proizvodnje spreminja opcije in obnašanje držav in multinacionalnih korporacij • Kako gospodarska rast in tehnološki napredek v državi vpliva na njen mednarodni pomen • Kje so izvori razvojnega prepada med Severom in Jugom  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: • Svetovnih gospodarskih dogajanj • Globalizacije • Razlik v razvoju  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja in AV predstavitve • obravnava študijskih primerov • aktivno skupinsko delo • esej  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 50  
Esej 50  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Esej Ustni izpit in zagovor eseja  
[EOP]