EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 STRATEŠKI KONTROLING-MPJL 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M854

Šifra učne enote    M854 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B304 MANAGEMENT PODJETIJ V JAVNI LASTI 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 26
Ure - Predavanja 6
Ure - Predavanja 118

Nosilci
doc. dr. KOLAR IZTOK

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Uvod v kontroling: pojem, namen in vrste dejavnosti kontrolinga 2. Kontroling: a. vrste, namen, cilji in moderne strokovne rešitve b. metodika in organiziranost dejavnosti kontrolinga 3. Drugi vidiki kontrolinga.  
Temeljni literatura in viri
Temeljni študijski viri: - Franc Koletnik, Iztok Kolar: Strateški kontroling (skripta). Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2016. Dopolnilni študijski viri: - Ronald W. Hilton: Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, 2009 - Charles T. Horngren / George Foster / Srikant M. Datar / Madhav Rajan / Chris Ittner: Cost Accounting:A Managerial Emphasis: International Version, 13/Ed or 14/Ed Izbrane teme o sodobnih načinih in metodah strateškega kontrolinga iz aktualne strokovne literature.  
Cilji
Pri predmetu o strateškem kontrolingu bodo študenti ? pridobili teoretično in uporabno znanje o kontrolingu, s poudarkom na strateškem kontrolingu; ? spoznali moderne strokovne rešitve na področju kontrolinga. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: ? sposobnost samostojnega dela 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: ? Poznati sodobne rešitve v controlingu, s poudarkom na strateškem kontrolingu ? Svetovati pri uvajanju sodobnih rešitev v kontroling dejavnost podjetja ? Uresničevati cilje kontroling dejavnosti s pomočjo naprednih rešitev  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminarska naloga 40  
Opombe
60% - pisni izpit 40% - seminarska naloga Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge in pozitivno opravljenega izpita.  
[EOP]