EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OBVLADOVANJE TVEGANJ V FINANČNIH INSTITUCIJAH-13/14 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M862

Šifra učne enote    M862 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 2 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 2 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 2 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. ddr. JAGRIČ TIMOTEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Temeljna načela učinkovitega bančnega nadzora 2. Regulacija bank in razlogi zanjo 3. Udeleženci pri zagotavljanju varnega in skrbnega poslovanja 4. Odločanje o sestavi bilance stanja 5. Vrste tveganj v poslovanju banke 6. Ugotavljanje in merjenje tveganj ter odločanje o tveganjih 7. Transparentnost računovodskih izkazov banke 8. Analiza tveganj in nadzor bank  
Temeljni literatura in viri
1. Hull,J. C., Risk Management and Financial Institutions, 2010, Pearson (izbrana poglavja) 2. Aktualna gradiva posredovana na vajah in predavanjih  
Cilji
Usposobiti študente za analitično zaznavanje, spremljanje in merjenje ter ustreznem varovanju bančnih tveganj. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: - Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju upravljanja s tveganji in med sorodnimi področji. Pri delu je sposoben uporabe specifičnih teorij (parametrični in neparametrični VaR) in raziskav na tem področju (razume znanstvene članke in jih zna uporabiti). Raven etike: - Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: - Pozna in razume širok nabor tehnik uporabnih za svoje delo (VaR, učinkoviti portfelji, beta).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: - Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize. Raven sinteze: - Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika upravljanja z bančnimi tveganji in prakse. - Raven uporabe: - Izkazuje samostojnost in izvirnost v upravljanju s tveganji. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven samovrednotenja: - Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven avtonomnosti: - Znanje osvaja samostojno in samokritično. Raven reševanja problemov: - Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: - Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti pridobljene veščine.  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja, - predavanja strokovnjakov iz prakse, - aktivno sodelovanje študentov  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali kolokvij 70  
Sodelovanje na vajah 30  
[EOP]