EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 PODJETNIŠKI PROCES - 18/19 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M881

Šifra učne enote    M881 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 195

Nosilci
red. prof. dr. REBERNIK MIROSLAV
red. prof. dr. TOMINC POLONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Model podjetniškega procesa 2. Vloga priložnosti in njeno odkritje 3. Podjetniška osebnost in motivi 4. Soodvisnosti podjetništva in ekonomske rasti 5. Pridobivanje virov in vplivi okolja 6. Podjetniške mreže 7. Podjetništvo v ekonomiji delitve 8. Podjetništvo in inoviranje 9. Seminarji in metodološke vaje na izbranih raziskovalnih problemih  
Temeljni literatura in viri
Obvezna literatura: • Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, R.: Explaining entrepreneurship and the role of policy: a framework. http://people.few.eur.nl/thurik/Research/Books/intro%20handbook%20entrepreneurship%20policy%20TEXT%20CH01.pdf • Krueger, N., Reilly, M., Carsrud, A. (2000): Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing 15, 411–432 • Nielsen, S.L. in ostali (2012): Entrepreneurship in Theory and Practice, Edward Elgar, Poglavje 1 –»What is entrepreneurship« in Poglavje 2 – »Who is the entrepreneur«. • Rebernik, Miroslav (2005): Podjetnik in podjetništvo v ekonomski teoriji. Maribor (dostopno na predavanjih) • Rebernik, Miroslav, Tominc, Polona, Crnogaj, Katja, Širec, Karin, Bradač Hojnik, Barbara, Rus, Matej. Dinamika slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2016, Univerzitetna založba Maribor, 2016. • Polona Tominc, Barbara Bradač Hojnik, Karin Širec, Miroslav Rebernik: Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential. Pearson Education, 2015 • Jeremy Rifkin: Družba ničelnih mejnih stroškov: Internet stvari in ekonomija souporabe. Modrijan založba, Ljubljana 2015 (str. 7 – 34 in 247 - 264 ) • Sundararajan Arun: The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism. MIT Press, Cambridge, 2016. (str. 1 - 27) • Lien Nguyen, Antonela Thoma and Valdone Kupšyte: Entrepreneurial networks. http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/13192/3/Enterpreneurial%20network.pdf, str. 17 - 27 • Zapiski s predavanj (Opomba: Navedeni viri se podrobneje selekcionirajo na predavanjih / The listed papers and chapters will be selectively discussed at the lectures) Teme za seminarske naloge bodo dodeljene na predavanjih./Topics for seminar work will be delivered in the classroom. V metodološkem delu predmeta bodo študenti praktično delali s podatkovnimi bazami Globalnega podjetniškega monitorja ter Slovenskega podjetniškega observatorija / In the methodological part of the course, students will work practically on the databases of Global Entrepreneurship Monitor and Slovenian Entrepreneurship Observatory. Dodatna literatura (za morebitno poglobljeno proučevanje): Izbrana poglavja iz naslednjih virov / Selected Chapters from the following books: • Casson, M.: Entrepreneurship: Theory, Networks, History. Elgar, Cheltenham, 2010 • Hindle, K., Klyver K.: Handbook of Research on New Venture Creation, Elgar, Cheltenham, 2011 • Parker, S.: The Economics of Entrepreneurship, Cambridge University Press, 2009 • Shane, S.: A general Theory of Entrepreneurship. Elgar, Cheltenham, 2003 • Sexton, D., Landstroem, H.: Handbook of Entrepreneurship. Blackwell, Oxford, 2000  
Cilji
Temeljni cilj podjetja je seznaniti študente s podjetniškim procesom ter jih naučiti razumevati raziskave s tega področja. Naučijo se razumeti povezave med podjetništvom in ekonomsko rastjo, podjetnika in ponudbo podjetništva, razumejo vlogo poslovnih priložnosti in podjetniških mrež. Študenti bodo razvili kompetenco biti sposoben samostojnega proučevanja podjetništva in praktičnega angažiranja 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Raven znanja: • Ima poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju podjetniškega procesa in njegove povezanosti s stvarnimi problemi v podjetju. • Pri delu je sposoben uporabiti spoznanja modela podjetniškega procesa • Razume raziskave na tem področju in jih zna uporabiti na konkretnem problemu. Raven etike: • Se zaveda etičnih dilem in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem v sodelovanju z drugimi. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: • Razume in zna uporabiti temeljne statistične metode, s katerimi je možno raziskovati podjetniške fenomene  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: • Zna sodelovati v skupini kot vodja ali član in uporabiti zmožnosti članov skupine. Raven uporabe učnih pripomočkov: • Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven managementa informacij • Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: • Znanje osvaja samostojno in samokritično. Raven komunciranja: • Se lahko samozavestno vključuje v strokovne razprave s področja podjetništva in strokovno komuniciranje z drugimi Raven reševanja problemov: • Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: • Obvlada raziskovanje namenske literature za rešitev zadanega problemskega sklopa in zna najti potrebne vire za rešitev problema. Raven samostojnosti v uporabi veščin: • Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: • Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
• klasična predavanja • samostojno kritično proučevanje gradiv • metodološke vaje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminarska naloga 30  
Metodološke vaje 30  
[EOP]