EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO - 18/19 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=M883

Šifra učne enote    M883 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 26
Ure - Seminarji 4
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
doc. dr. KOLAR IZTOK

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva 2. Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih 3. Strokovno–kadrovski vidik forenzičnega računovodje: poklicno–etična znanja veščaka za forenzično računovodstvo 4. Načini, metode in tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodski dejavnosti.  
Temeljni literatura in viri
- Koletnik Franc, Kolar Iztok: Preiskovanje gospodarskih prevar - Forenzično računovodstvo. (v pripravi). - Koletnik Franc, Kolar Iztok: Forenzično računovodstvo. Zveza RFR Slovenije, Ljubljana 2008. - Izbrana domača in tuja strokovna literatura, ki obravnava vsebino gospodarskih prevar in forenzičnega računovodstva.  
Cilji
Cilj predmeta je naučiti študente preiskovati prevare v računovodstvu. Študenti sistematično nadgradijo znanja iz zunanje in notranje revizije s specifičnimi znanji forenzičnega računovodstva. Študentje se usposobijo uporabljati znanje, tehnike in druge analitične pripomočke za odkrivanje prevar in kaznivih dejanj v računovodski dejavnosti. Pridobili bodo posebna znanja o gospodarskih prevarah in drugih nedovoljenih dejanjih v računovodski dejavnosti ter o strokovnih in poklicno-etičnih zahtevah za nosilca forenzičnega računovodstva.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: Raven znanja: ima poglobljeno in sistematično razumevanje forenzičnega računovodstva in gospodarske kriminalitete. • Sposobnost razprave o kaznivih dejanjih in prevarah v računovodstvu • Razumevanje pravnega sistema gospodarskih kaznivih dejanj • Znanje določanja elementov prevar, identificiranja dokaznih sredstev, presojanja nevarnosti prevar Raven etike: se zaveda etičnih dilem v računovodski dejavnosti in obvlada proaktivni pristop v iskanju rešitev teh dilem. ? ? Raven metodološkega znanja na ravni predmeta: Pozna in razume širok nabor metod/tehnik uporabnih za svoje delo, kot so metodologija preiskovalnega računovodstva in forenzične revizije.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Raven analize: Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja forenzičnega računovodstva. Raven sinteze: Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja in prakse z vidika forenzičnega računovodstva. Raven vrednotenja: Obvlada znanje s področja prevar in forenzičnega računovodstva, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje alternativnih metod. Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Raven dela v skupini: Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. Raven uporabe učnih pripomočkov: Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. Raven samovrednotenja: Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. Raven managementa informacij: Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. Raven avtonomnosti: Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. Raven sporazumevanja. Vešč je samozavestnega akademskega in profesionalnega sporazumevanja drugimi, poroča jasno, samostojno in kompetentno. Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: Raven uporabe veščin: Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. Reven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja (tudi strokovnjakov iz prakse),, diskusija in proučevanje zgledov, reševanje nalog, domače delo s povratnih informacijami o rešitvah, samostojni študij  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali kolokvij 60  
Seminarska naloga 40  
Opombe
- pisni izpit; izpit lahko nadomesti vmesni preizkus - seminarska naloga Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge (vključno z oceno druge) in pozitivno opravljenega izpita.  
[EOP]