EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 INFORMACIJSKI SISTEMI E-POSLOVANJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U325

Šifra učne enote    U325 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2 Zimski
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B250 MARKETING 2 Zimski
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B270 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B290 EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. BOBEK SAMO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: modeli IS medpodjetniškega elektronskega poslovanja, modeli IS elektronskega poslovanja med podjetji in posamezniki, modeli IS elektronskega poslovanja med podjetji in državno upravo, računalniške rešitve elektronskih tržnic, računalniške rešitve izmenjave elektronskih poslovnih listin, računalniške rešitve spletnih prodajaln, računalniške rešitve mobilnega poslovanja, računalniške rešitve za vključevanje telefonije v elektronsko poslovanje (CTI), povezovanje rešitev elektronskega poslovanja in ERP rešitev, podrobnejša predstavitev primera rešitve, paradigma in modeli portalov, tehnologije informacijskih rešitev elektronskega poslovanja, programska oprema (HTML, XML ..), metode razvijanja informacijskih sistemov elektronskega poslovanja, izbrano razvojno orodje za zasnovo spletne računalniške rešitve, trendi na področju informacijskih sistemov elektronskega poslovanja. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe pripomočkov Wordpress in Sharepoint (oz sorodnih). 
Temeljni literatura in viri
Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF Carrel, J.: Search Engine Optimisation (free e-book). Bookboon.com, 2012. Taprial, V., Kanwar, P.: Understanding Social Media (free e-book). Bookboon.com, 2012.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju uvajanja internetnih rešitev 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih uvajanja internetnih rešitev 3. Osvojijo pristope uvajanja internetnih informacijskih rešitev 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju informacijskih sistemov  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja uvajanja internetnih rešitev 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju rešitve Sharepoint 3. Se naučijo prepoznavati informacijske povezave povezave na področju procesov e-poslovanja 4. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve na področju njene uvedbe. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na uvajanje informacijske podpore e-poslovanja 6. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju uvajanja informacijske podpore e-poslovanja 7. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje uvajanja internetnih rešitev 8. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju uvajanja rešitev e-poslovanja  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja uvajanja rešitev e-poslovanja v literaturi in praksi. 3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 4. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 5. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju Microsoft Sharepoint. 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
-predavanja; -analiza primerov; -diskusija; -programirano učenje; -praktične vaje in naloge; -projekt  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminarska naloga 20  
Kolokvij 40  
[EOP]