EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE RAČUNOVODSTVA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U371

Šifra učne enote    U371 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
doc. dr. LUTAR SKERBINJEK ANDREJA
izr. prof. dr. HAUPTMAN LIDIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Pojmovanje in namen računovodstva ter pravne podlage računovodstva 2. Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in presoja 3. Medsebojna povezanost gospodarskih kategorij in zasnova računovodenja 4. Knjigovodske listine in knjigovodski razvidi (poslovne knjige) 5. Značilni primeri poslovnih dogodkov in njihovo knjigovodenje 6. Knjigovodenje in računalniški program 7. Temeljni računovodski izkazi (bilance) gospodarskih družb, predpostavke, načela in usmeritve za njihovo sestavo 8. Letno poročilo gospodarskih družb: računovodski izkazi, razkritja in poslovno poročilo 9. Osnovne značilnosti predračunavanja, računovodskega proučevanja in nadziranja 10. Organiziranost računovodenja, delovanje računovodskih strokovnjakov  
Temeljni literatura in viri
Kokotec-Novak M., Korošec B., Melavc D., Lutar Skerbinjek A., Kolar I., Horvat R.: Osnove računovodstva. Maribor, 2016. Kokotec-Novak M., Korošec B., Melavc D., Lutar Skerbinjek A., Hauptman L., Kolar I., Vukovič D.: Gradivo za vaje iz Osnov računovodstva. Maribor, 2016.  
Cilji
Pri tem predmetu študenti spoznajo pojmovanje in namen računovodstva in pridobijo temeljna znanja o gospodarskih kategorijah in njihovi medsebojni povezanosti,o računovodenju (knjigovodenju) gospodarskih kategorij, zasnovi temeljnih računovodskih izkazov in letnega poročila gospodarskih družb ter o organiziranju in poklicni etiki računovodskih strokovnjakov. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • osvojijo osnovne pojme računovodenja razumejo temeljne značilnosti gospodarskih kategorij, • razumejo temeljne poslovne dogodke in njihov vpliv na poslovanje, • razlikujejo temeljne značilnosti vsebine temeljnih računovodskih izkazov • Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti znajo urediti podatke o temeljnih poslovnih dogodkih na standarden knjigovodski način.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja; - reševanje nalog; - sprotno domače delo; - samostojni študij  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
[EOP]