EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA I. 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U398

Šifra učne enote    U398 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 1 Oba
1 B200 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. KOBLER JOVANOVIČ TOSJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljena matura iz angleškega jezika ali znanje angleškega jezika na ustrezni ravni (B2). 
Vsebina
Pri predmetu so obravnavane različne teme s področja ekonomije in poslovnih ved za doseganje: a) akademskih ciljev, ki se nanašajo na sposobnost branja tujejezičnih ekonomskih in poslovnih besedil, znanstvenih revij in učbeniških gradiv; b) strokovnih ciljev, ki vključujejo sposobnosti branja strokovnih besedil, ki se nanašajo na vsebinske sklope ostalih predmetov letnika, poročil, pisem; razumevanje govorov, pogajanj, dialogov, TV in radijskih programov; pisanje pogostih besedilnih vrst (povzetek, predstavitev, memo, elektronska pošta); primerno izražanje po telefonu, v pogajanjih, na sestankih in pri predstavitvah.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura: Duckworth, M., Hughes, J., Turner, R. 2018. Business Result. Upper-intermediate (Course Book). Oxford: OUP. Dodatna študijska literature: Mascull, B. 2010. Business Vocabulary in Use. Intermediate (Second edition). Cambridge: CUP (izbrana poglavja). EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: http://www.sigov.si/evroterm/ Izročki na predavanjih (aktualni strokovni časopisni članki).  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Usvojijo osnovne pojme iz področja ekonomije, ki se navezujejo na vsebinske sklope predmetov prvega letnika univerzitetnega študija. 2. Spoznajo in osvojijo termine in fraze, ki so povezane z nastopanjem v tujem jeziku. 3. Se učijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja v tujem jeziku na področju ekonomije in poslovnih ved. 4. Spoznajo pomen znanja tujega jezika pri navezovanju poslovnih stikov in ustvarjanju kariere. 5. Pridobijo občutek za druge kulture in običaje poslovanja v angleško govorečih deželah ter v širšem evropskem prostoru.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Usvojijo osnovne pojme iz področja ekonomije, ki se navezujejo na vsebinske sklope predmetov prvega letnika študija. 2. Se naučijo brati, analizirati in razumevati enostavna avtentična besedila v angleškem jeziku. 3. Etične teme drugih znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo besedila v angleškem jeziku. 2. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 5. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. 6. Se urijo v javnem nastopanju in predstavitvah. Praktične veščine: 1. Pridobijo praktične izkušnje na področju rabe angleškega jezika v različnih poslovnih situacijah. 2. Lahko delujejo samostojno ob minimalnih navodilih in nadzoru. 3. Razvijajo spretnosti za timsko delo.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja; lektorske vaje; delo v parih in skupinah; problemsko zasnovano učenje jezika in analiza študijskih primerov; AV predstavitve 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sprotno delo študenta 30  
Pisni izpit 70  
Opombe
30% - sprotno delo študenta*; 70% - pisni izpit * Študent mora obvezno pristopiti k opravljanju vseh razpisanih sprotnih obveznosti. Brez teh pristopov je skupna končna ocena pri predmetu negativna. Če študent teh obveznosti ne opravi v tekočem študijskem letu, lahko pristopi k opravljanju sprotnih obveznosti v naslednjem študijskem letu, ko so zanje razpisani termini.  
[EOP]