EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA II. 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U400

Šifra učne enote    U400 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 2 Oba
2 B210 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2 Oba
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2 Zimski
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Oba
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Oba
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B250 MARKETING 2 Oba
2 B250 MARKETING 2 Zimski
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Oba
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B270 PODJETNIŠTVO 2 Oba
2 B270 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Oba
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. KOBLER JOVANOVIČ TOSJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit iz angleškega jezika za 1. letnik študija oziroma ustrezni priznan izpit druge ustanove. 
Vsebina
Pri predmetu so obravnavane različne teme s področja ekonomije in poslovnih ved za doseganje a) akademskih ciljev, ki se nanašajo na sposobnost branja tujejezičnih ekonomskih in poslovnih besedil, znanstvenih revij in učbeniških gradiv; b) strokovnih ciljev, ki vključujejo sposobnosti branja strokovnih besedil, ki se nanašajo na vsebinske sklope ostalih predmetov letnika, pisanja življenjepisov, prošenj, zapisnikov, poslovnih pisem; razumevanje govorov, pogajanj, dialogov, TV in radijskih programov; pisanje pogostih besedilnih vrst (povzetek, predstavitev); primerno izražanje v pogajanjih, na sestankih in pri predstavitvah. 
Temeljni literatura in viri
Obvezna literatura: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. 2010. 3rd EDITION. Market Leader- Intermediate Business English (Course Book). Harlow: Pearson Education. Dodatna študijska literature: Mascull, B. 2010. Business Vocabulary in Use. Advanced. NEW EDITION. Cambridge: CUP (izbrana poglavja); EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: http://www.sigov.si/evroterm/ ; Izročki na predavanjih (aktualni strokovni časopisni članki).  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Usvojijo osnovne pojme iz področja ekonomije, ki se navezujejo na vsebinske sklope predmetov drugega letnika univerzitetnega študija. 2. Utrdijo in nadgradijo poznavanje poslovne terminologije. 3. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih uporabe angleškega jezika. 4. Razvijajo specifične poslovne komunikacijske spretnosti (predstavitve, sestanki, pogajanja).  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: 1. Pridobijo poglobljeno znanje v angleškem jeziku na področju ekonomije in poslovnih ved. 2. Razvijejo sposobnost interpretacije besedil v angleškem jeziku. 3. Se usposobijo za nadaljnje samostojno učenje jezika in pri tem uporabljajo različne vire. 4. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju ekonomije in poslovnih ved. 5. Nadgradijo občutek za druge kulture in običaje poslovanja v angleško govorečih deželah ter v širšem evropskem prostoru.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. 2. Znajo zbirati, analizirati, ocenjevati in razumevati krajša avtentična poslovna besedila. 3. Razumejo osnovne ekonomske in poslovne koncepte, ki se navezujejo na ostale predmete drugega letnika. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja angleškega jezika na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju javnega nastopanja in predstavitev v angleškem jeziku. 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru. 3. Se zna učinkovito pisno in ustno izražati v angleškem jeziku.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja/lektorske vaje; AV predstavitve; problemsko zasnovano učenje jezika; delo v dvojicah in skupinsko delo; analiza študijskih primerov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sprotno delo študenta 15  
Ustni izpit 15  
Pisni izpit 70  
Opombe
15% - sprotno delo študenta*; 15% - ustno preverjanje*; 70% - pisni izpit; * Študent mora obvezno pristopiti k opravljanju vseh razpisanih sprotnih obveznosti in k ustnemu preverjanju znanja. Brez teh pristopov je skupna končna ocena pri predmetu negativna. Če študent teh obveznosti ne opravi v tekočem študijskem letu, lahko pristopi k opravljanju sprotnih obveznosti in k ustnemu preverjanju znanja v naslednjem študijskem letu, ko so zanje razpisani termini.  
[EOP]