EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA III. 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U402

Šifra učne enote    U402 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 3 Oba
2 B210 EKONOMIJA 3 Zimski
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3 Oba
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3 Zimski
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Oba
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 3 Oba
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 3 Zimski
2 B250 MARKETING 3 Oba
2 B250 MARKETING 3 Zimski
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 3 Oba
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 3 Zimski
2 B270 PODJETNIŠTVO 3 Oba
2 B270 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 3 Oba
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. GAJŠT NATAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit iz Poslovnega angleškega jezika I. in II. 
Vsebina
Pri predmetu so obravnavane različne teme s področja ekonomije in poslovnih ved zato, da študenti dosežejo: a) akademske cilje: - sposobnost branja ekonomskih in poslovnih besedil, znanstvenih revij in učbeniških gradiv v angleščini; - pisanje zapiskov in povzemanje v angleščini; - zadostno znanje angleščine za študij znotraj programov izmenjave in dela v tujini; b) strokovne cilje: - sposobnosti branja strokovnih ekonomskih besedil v angleščini; - sposobnost pisanja povzetkov, poročil, različnih oblik poslovne korespondence; - razumevanje govorov, pogajanj, dialogov, TV in radijskih programov z ekonomsko vsebino; - primerno izražanje v pogajanjih, na sestankih in pri predstavitvah;  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): MacKenzie, I. (2010). English for Business Studies (Student's Book). Third edition. Cambridge: Cambridge University Press. Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Advanced. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. Armitage-Amato, R. (2005 ali novejša izdaja). PONS Jezikovni priročnik Poslovni stiki ANGLEŠČINA. Ljubljana: Založba Rokus d.o.o. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Ashley, A. (2003). A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press. – izbrana poglavja EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: https://evroterm.vlada.si/index.php?jezik=angl. Izročki na predavanjih (aktualni strokovni časopisni članki, drugo gradivo).  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. sistematično nadgradijo znanje na področju angleške poslovne terminologije ter jezikovnih spretnosti s področja ekonomskih in poslovnih ved; 2. se usposobijo uporabljati svoje jezikovno znanje in spretnosti v konkretnih primerih iz področja poslovne komunikacije za delovanje v mednarodnem poslovnem okolju; 3. sistematično uporabljajo analitični pristop k preučevanju značilnosti rabe angleščine kot tujega jezika stroke za znanstvene in strokovne namene; 4. izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. celovito obvladajo specifično znanje angleščine za komuniciranje v različnih poslovnih in akademskih kontekstih; 2. znajo pisati poslovno korespondenco v angleškem jeziku; 3. so zmožni samostojnega proučevanja in učenja angleščine za študij ekonomskih in poslovnih ved; 4. razvijejo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. so sposobni poiskati in povezati nove informacije (v angleškem jeziku) s področja ekonomije in poslovnih ved v angleški strokovni literaturi ; 2. so sposobni utemeljiti svoje odločitve in argumente v angleškem jeziku; 3. znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. imajo sposobnost samostojnega učenja angleškega jezika kot tujega jezika stroke (v strokovne in študijske namene); 2. znajo uporabljati informacijske tehnologije za učenje poslovne terminologije in ključnih jezikovnih spretnosti v okviru ekonomije in poslovnih ved; 3. znajo uporabljati angleščino v okviru timskega dela in vodenje tima v poslovni komunikaciji; 4. znajo samovrednotenju lastnega dela in znanja angleščine kot jezika za poslovne namene; 5. znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študenti: 1. lahko delujejo samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja/lektorske vaje AV predstavitve; problemsko zasnovano učenje jezika; delo v dvojicah in skupinsko delo; analiza študijskih primerov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Ustni izpit 15  
Sprotno delo študenta 15  
Opombe
15% - sprotne obveznosti študenta*; 15% - ustno preverjanje*; 70% - pisni izpit; * Študent mora obvezno pristopiti k opravljanju vseh razpisanih sprotnih obveznosti in k ustnemu preverjanju znanja. Brez teh pristopov je skupna končna ocena pri predmetu negativna. Če študent teh obveznosti ne opravi v tekočem študijskem letu, lahko pristopi k opravljanju sprotnih obveznosti in k ustnemu preverjanju znanja v naslednjem študijskem letu, ko so zanje razpisani termini.  
[EOP]