EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 DAVČNO RAČUNOVODSTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U608

Šifra učne enote    U608 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Poletni

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 39
Ure - Seminarji 6
Ure - Seminarske vaje 24
Ure - Laboratorijske vaje 6
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. HAUPTMAN LIDIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
• Pojem in razvoj davčno računovodstvo • Davčno računovodenje in obdavčitev pravnih oseb ter obdavčitve fizičnih oseb • Posebnosti obdavčitve na področju neposrednih davkov za pravne osebe v EU; • Transferne cene - poslovni in davčni vidik; • Davčna politika in davčno-bilančna politika gospodarskih subjektov; • Obdavčitev posredni davki (DDV)Računovodski vidik posrednih davkov • Značilnosti in metode davčnega načrtovanja • Davčno računovodenje davčne uprave • Davčna morala in davčna etika. 
Temeljni literatura in viri
1. Kokotec-Novak M. in Hauptman L. Davčno računovodstvo. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor, 2012 (izbrana poglavja). 2. Hauptman L.Davčno računovodstvo. Skripta za predavanja. 2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2019. 3. Hauptman L. Davčno računovodstvo. Obdavčitev pravnih in fizičnih oseb (gradivo za vaje). 2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2019. 4. Hauptman Lidija. Davčno računovodstvo. Informacijska pismenost (vaje). Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2019. 5. Sekolec Kocijančič, Ana. Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2013. 6. Drugo aktualno gradivo, posredovano na predavanjih  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: • Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju računovodenja z znanji o nacionalnih davčnih in računovodskih pravilih v procesu davčnega računovodenja pri davčnem zavezancu in davčnem organu; • Osvojijo osnove mednarodnih davčnih rešitev na področju transfernih cen, znanje o osnovnih značilnostih in metodiki davčnega načrtovanja ter davčne in davčno-bilančne politike. • Se usposobijo uporabljati teoretično znanje za praktično proučevanje davčnega računovodenja neposrednih davkov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: • Pridobijo znanja o vlogi in organizacijskih značilnostih davčnega računovodstva; • Se usposobijo (glede na nacionalna davčna pravila, računovodske standarde) za strokovno pravilno davčno računovodenje na področju (ne)posrednih davkov; • Pridobijo osnovno znanje o rešitvah davčnega računovodstva pri davčnem organu, osnovnih značilnostih in metodiki davčnega načrtovanja, oblikovanju davčnoračunovodskih informacij za potrebe odločanja z vidika davčne in davčnobilančne politike; • Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju mednarodne obdavčitve (transferne cene) in davčnega načrtovanja. • Se zavedajo širših etičnih vprašanj na področju obdavčitve.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti • Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. • Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: • Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. • Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. • Nadgrajujejo sposobnost analitičnega razmišljanja in spretnost dela v parih ter skupinah. • Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: • Študent pridobi praktično znanje samostojne uporabe strokovnih pravil davčnega računovodenja neposrednih davkov. • Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja; - interaktivna predavanja; - gostujoči predavatelji - obravnava študijskih primerov; - samostojni študij; - seminarski projekt; - delo v računalniškem laboratoriju - timsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 30  
Pisni izpit 70  
Opombe
30% - Izdelava in predstavitev seminarske naloge 70% - pisni izpit; Pozitivno ocenjena seminarska naloga je predpogoj za pristop k pisnemu izpitu. Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge in pozitivno opravljenega izpita. Študent lahko nadomesti pisni izpit z dvema uspešno opravljenima vmesnima testoma.  
[EOP]