EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 E-FINANCE IN E-BANČNIŠTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U611

Šifra učne enote    U611 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 3 Poletni
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2 Poletni
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 3 Poletni
2 B250 MARKETING 3 Poletni
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 3 Poletni
2 B270 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 3 Poletni

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 45
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. BOBEK SAMO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: vplivi informatike na finančne organizacije, informacijska prenova procesov na področju financ ter v finančnih organizacijah, finančni informacijski sistemi (finančni moduli ERP rešitev), bančni informacijski sistemi, zavarovalniški informacijski sistemi, informacijski sistemi borznega poslovanja, modeli informacijskih sistemov za podporo finančnega managmenta ter za podporo managementa finančnih organizacij (računalniško podprto obvladovanje tveganj ipd.), informacijski sistemi elektronskega poslovanja finančnih organizacij (elektronski plačilni sistemi, elektronsko bančništvo ipd.), informacijske tehnologije finančnih organizacij, varnostna politika na področju informatike v finančnih organizacijah, razvojni trendi na področju informatike v finančnih organizacijah. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe pripomočka Excel (ali sorodnim). 
Temeljni literatura in viri
Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF Kovačič, A. in V. Bosilij-Vukšić: Management poslovnih procesov: prenova in informatizacija poslovanja s praktičnimi primeri, GV, Ljubljana, 2009  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju uvajanja finančnih in bančnih informacijskih rešitev 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih uvajanja finančnih in bančnih informacijskih rešitev 3. Osvojijo pristope uvajanja finančnih in bančnih informacijskih rešitev 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju informacijskih sistemov 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja finančnih in bančnih informacijskih rešitev 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju rešitve Microsoft Excel 3. Se naučijo prepoznavati informacijske povezave povezave na področju procesov finančnih organizacij 4. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve na področju njene uvedbe. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na uvajanje informacijske podpore finančnih organizacij 6. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju uvajanja informacijske podpore finančnih organizacij 7. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje uvajanja informacijskih rešitev v finančne organizacije 8. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju uvajanja informacijskih rešitev v finančne organizacije  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja uvajanja rešitev e-financ in e-bančništva v literaturi in praksi. 3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 4. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 5. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja; - analiza primerov; - diskusija; - programirano učenje; - praktične vaje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminarska naloga 20  
Kolokvij 40  
Opombe
- pisni izpit; 40% - kratka seminarska naloga; 20% - kolokvij v računalniški učilnici 40% Vsa delna preverjanja morajo biti pozitivna.  
[EOP]