EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 FINANČNO RAČUNOVODSTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U614

Šifra učne enote    U614 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Poletni

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. HAUPTMAN LIDIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit iz Osnov računovodstva. 
Vsebina
1. Institucionalni okvir(ji) finančnega računovodstva (domači in mednarodni). 2. Podrobnejša obravnava strokovnih rešitev finančno-računovodskega spremljanja in poročanja enovitih gospodarskih družb v Sloveniji (finančne institucije izvzete), vključno s predpostavkami, na katerih temeljijo, in s praktičnimi primeri računovodske obravnave nekaterih pogostejših in izbranih zahtevnejših poslovnih dogodkov. 3. Osnove računalniško-podprtega finančnega knjigovodenja s praktičnimi primeri.  
Temeljni literatura in viri
Osnovna: 1. Korošec, B., R. Horvat, L. Hauptman: Finančno računovodstvo, skripta, EPF Maribor 2019. 2. Hauptman, L, B. Korošec: Finančno računovodstvo, vaje. EPF Maribor 2015. Dopolnilna: 3. Odar, Hieng, Koželj, Prusnik, Zupančič: Finančno računovodstvo za gospodarske družbe. ZRFR Slovenije,Ljubljana, 2011. 4. Slovenski računovodski standardi, Slovenski inštitut za revizijo (SIR) 2016 z dopolnitvami www.si-revizija.si. 5. Priporočeni enotni kontni načrt za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, SIR 2012 (na spletni strani inštituta http://www.si-revizija.si/publikacije/dokumenti/KO-priporocen_splosni.pdfdruga literatura, navedena ob zaključku posameznih poglavij osnovnega študijskega gradiva in na predavanjih  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: • utrdijo in nadgradijo teoretična znanja o računovodenju in računovodskem (s)poročanju podjetij ob uporabi nacionalnih računovodskih pravil ter o temeljnih predpostavkah rešitev, ki se v tej zvezi pojavljajo • se začetno usposobijo za njihovo računalniško podprto knjigovodenje  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • pridobijo znanja o rešitvah finančnega računovodstva v nacionalnih računovodskih standardih (razen posebnosti konsolidacij in razmejenih davkov). • se usposobijo za strokovno pravilno računovodenje gospodarskih kategorij za potrebe zunanjega računovodskega poročanja • razvijejo sposobnost interpretacije posledic različnih načinov računovodenja gospodarskih kategorij na temeljne računovodske izkaze • se zavedajo etičnih vprašanj na področju zunanjega računovodskega poročanja  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: • povezujejo različna znanja in postopke ter se zavedajo pomena uporabe strokovne literature • znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti • dalje razvijajo veščine in spretnosti pri uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem področju • nadgrajujejo sposobnost analitičnega razmišljanja, povezovanja konceptov in samostojnega učenja • nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. Praktične veščine: Študent pridobi praktično znanje samostojne uporabe strokovnih pravil finančnega računovodstva ter začetne izkušnje z uporabo računalniške tehnologije v ta namen..  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in vaje z diskusijo in proučevanjem zgledov. Praktično delo na računalniških programskih rešitvah za finančno-računovodsko spremljanje in (s)poročanje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 100  
Opombe
100% - pisni izpit ali dva testa-kolokvija Študent lahko nadomesti pisni izpit dvema uspešno opravljenimi vmesnimi testi.  
[EOP]