EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 2 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U633

Šifra učne enote    U633 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
doc. dr. LUTAR SKERBINJEK ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Poslanstvo, temeljna področja in postopki sodobnega poslovodnega računovodstva. 2. Sistemi in metode predračunavanja poslovanja. 3. Sistemi in metode merjenja dosežkov in presojanja uspešnosti poslovanja. 4. Metode za obvladovanje stroškov 5. Izbrani primeri oblikovanja računovodskih informacij za kompleksnejše poslovne odločitve. 6. Vedenjski (vključno etični) vidiki poslovodnega računovodstva.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): - Turk I., Kavčič S., Kokotec-Novak M.: Poslovodno računovodstvo, dopolnjena izdaja. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2003 in kasnejše izdaje (4., 5. in 12. poglavje). - Korošec B., Horvat R., Vukovič D.: Poglobljeno stroškovno in poslovodno računovodstvo. Gradivo za vaje. EPF Maribor, 2008. (izbrana poglavja) - Korošec, B.; R. Horvat: Poslovodno računvoodstvo 2. Gradivo za vaje. EPF Maribor (v pripravi). Izbrani aktualni članki s področja merjenja dosežkov  
Cilji
Študenti pri tem predmetu sistematično nadgradijo teoretično in praktično znanje s področja poslovodnega računovodstva. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • nadgradijo znanja o metodah oblikovanja merodajnih računovodskih informacij za poslovne odločitve, • pridobijo temeljna znanja o metodikah celovitega predračunavanja, • pridobijo temeljna znanja s področja odgovornostnega računovodstva in drugih področjih merjenja dosežkov;nadgradijo sposobnost samostojnega oblikovanja in uporabe merodajnih računovodskih informacij za poslovne odločitve, • se zavedajo pomena vedenjskih razsežnosti pri oblikovanju in uporabi računovodskih informacij za poslovno odločanje. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: • znajo presoditi pomen in značilnosti zbranih podatkov o posameznih odločitvenih problemih in izbrati ustrezen način njihovega reševanja • znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti • dalje razvijajo veščine in spretnosti pri uporabi znanja na področju poslovodnega računovodstva • znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študenti pridobijo praktično znanje oblikovanja in uporabe informacij s področja poslovodnega računovodstva.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, diskusija in proučevanje zgledov, reševanje nalog, samostojni študij in izdelava seminarske naloge s predstavitvijo. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Opombe
• pisni izpit 100% Z dvema pozitivno opravljenima vmesnim a testom lahko študent nadomesti pisni izpit.  
[EOP]