EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U642

Šifra učne enote    U642 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 3 Poletni
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2 Poletni
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 3 Poletni
2 B250 MARKETING 3 Poletni
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 3 Poletni
2 B270 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 3 Poletni

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 45
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: uvod v razvijanje informacijskih sistemov in uvod v uvajanje informacijskih rešitev, strategije uvajanja poslovnih informacijskih rešitev, postopek uvajanja poslovnih informacijskih rešitev, metode uvajanja poslovnih informacijskih rešitev, vloge in odgovornosti pri uvajanju celovitih informacijskih rešitev, posebnosti uvajanja posameznih poslovnih informacijskih rešitev. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe pripomočka SAP ERP. 
Temeljni literatura in viri
Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPFOpenSap (free e-books) na https://open.sap.com 
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju uvajanja poslovnih informacijskih rešitev 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih uvajanja poslovnih informacijskih rešitev 3. Osvojijo pristope uvajanja celovitih poslovnih informacijskih rešitev 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju informacijskih sistemov  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja uvajanja poslovnih informacijskih rešitev 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju rešitve SAP 3. Se naučijo prepoznavati informacijske povezave povezave na področju poslovnih procesov 4. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve na področju njene uvedbe. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na uvajanje informacijske podpore poslovanja 6. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju uvajanja informacijske podpore poslovanja 7. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje uvajanja poslovnih rešitev 8. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju uvajanja informacijskih poslovnih rešitev  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja uvajanja poslovnih informacijskih rešitev v literaturi in praksi. 3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 4. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 5. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju SAP. 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja; - analiza primerov; - diskusija; - programirano učenje; - praktične vaje in naloge; - projekt  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Kolokvij 50  
Opombe
- pisni izpit; - kolokvij v računalniški učilnici 50% 50% - Vsa delna preverjanja morajo biti pozitivna.  
[EOP]