EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 SMERNI PROJEKT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U647

Šifra učne enote    U647 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 180

Nosilci
red. prof. dr. BOBEK SAMO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Namen smernega projekta je, da se študent seznani z izbranimi vidiki izvajanja aktivnosti, ki potekajo v okviru gospodarske, negospodarske, državne ali druge organizacije ali društva ter spozna značilnosti temeljnih in podpornih poslovnih procesov in delovnih postopkov, zlasti tistih, ki so povezani z vsebinami študijske usmeritve, v katero je vpisan, oziroma se v njih izuri ter pridobi praktična znanja, izkušnje, veščine, spretnosti,… Študent v okviru smernega projekta sodeluje pri reševanju problemov in izvajanju aktivnosti, ki so vezane na dela in naloge s področja študijske usmeritve, v katero je vpisan, ter jih izvaja na realnih ali virtualnih praktičnih primerih. Pridobljena znanja, praktične izkušnje, veščine in spretnosti pa lahko uporabi tudi med študijem, pri pisanju dela diplomskega projekta, seminarskih del pri izbranih predmetih študijske usmeritve ipd. Načrt izvedbe smernega projekta v posameznem študijskem letu pripravi usmeritev vsako leto sproti in upošteva okoliščine, zlasti število študentov in možne oblike sodelovanja z organizacijami, ki so partnerji usmeritve oziroma z njo sodelujejo. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe izbranega pripomočka.  
Temeljni literatura in viri
- strokovna literatura; - sekundarni in primarni informacijski viri in baze podatkov; - lastno raziskovanje in zbiranje podatkov. - professional literature; - secondary and primary data sources and data bases; - own research and data gathering.  
Cilji
Študenti: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju uvajanja poslovnih rešitev 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz informacijskega področja 3. Kritično uporabljajo celovit pristop k preučevanju informacijskih procesov 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja poslovnih rešitev. 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju uvajanja rešitev 3. Se naučijo razložiti ključne povezave na področju integracije rešitev. 4. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju managementa e-poslovanja. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na informacijske projekte ob spreminjajočih se pogojih 6. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju modelov e-poslovanja 7. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju informatizacije poslovanja 8. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja e-poslovanja v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: 1. pridobi praktične izkušnje na področju … 2. lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- seminarska predavanja in vaje; - mentorska podpora; - lastno (skupinsko/individualno) raziskovanje; - razprave.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminar/projekt 100  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) - ocena pisnega poročila o smernem projektu in kakovosti predstavitve in zagovora;  
[EOP]