EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 E-REŠITVE ZA MANAGEMENT ODNOSOV S STRANKAMI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=U714

Šifra učne enote    U714 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 3 Zimski
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3 Zimski
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 3 Zimski
2 B250 MARKETING 3 Zimski
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 3 Zimski
2 B270 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: Uvod v informacijske rešitve digitalnega marketinga Izbira informacijskih rešitev digitalnega marketinga Uvedba informacijskih rešitev digitalnega marketinga Uporaba in vzrdževanje informacijskih rešitev digitalnega marketinga Študije primerov izbire, uvedbe in uporabe informacijskih rešitev digitalnega marketinga Trendi na področju informacijskih rešitev digitalnega marketinga Uvod v rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM) Pred in po prodajni procesi v CRM rešitvah Globalni ponudniki (SAP, Microsoft, Salesforce …) in domači ponudniki rešitev CRM Rešitve CRM za različne velikosti podjetja in branže Izbira rešitve CRM Uvajanje rešitve CRM Uporaba in vzdrževanje rešitev CRM Študije primerov izbire, uvedbe in uporabe rešitev CRM v praksi Povezava rešitev CRM z drugimi poslovnimi informacijskimi rešitvami (ERP, SCM, HRM …) Rešitvi: CRM modul v SAP ERP in Microsoft Dynamics CRM Trendi na področju rešitev CRM (rešitev CRM kot storitev, socialni CRM itd.) V okviru predmeta bo podrobneje predstavljena ena izmed rešitev CRM (Microsoft Dynamics CRM), s katero bodo študentje praktično delal. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe pripomočka Microsoft Dynamics CRM (oz. sorodnih) in posameznih pripomočkov za digitalni marketing.  
Temeljni literatura in viri
Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF Stokes, R.; Quirk, M.: eMarketing: Tje essential guide to marketing in a digital world. Quirk Education Pty (Ltd)., 2013 (e-book). McHaney, R., Sachs, D.: Web 2.0 and Social Media (free e-book). Bookboon.com, 2016.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju rešitev za upravljanje odnosov s strankami in informacijskih rešitev digitalnega marketinga 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih uvajanja rešitev za upravljanje odnosov s strankami in informacijskih rešitev digitalnega marketinga 3. Osvojijo pristope izbire in uvajanja rešitev za upravljanje odnosov s strankami in informacijskih rešitev digitalnega marketinga 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju informacijskih sistemov  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja uvajanja rešitev za upravljanje odnosov s strankami in informacijskih rešitev digitalnega marketinga 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju rešitve Microsoft Dynamics CRM in SAP ERP – modul CRM 3. Se naučijo prepoznavati informacijske povezave na področju procesov e-poslovanja. 4. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve za upravljanje odnosov s strankami na področju njene uvedbe. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na uvajanje rešitev za upravljanje odnosov s strankami in informacijskih rešitev digitalnega marketinga 6. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju uvajanja informacijske podpore rešitvam za upravljanje odnosov s strankami in informacijskim rešitvam digitalnega marketinga 7. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje uvajanja rešitev za upravljanje odnosov s strankami in informacijskim rešitvam digitalnega marketinga 8. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okolijskih vprašanj na področju uvajanja rešitev za upravljanje odnosov s strankami informacijskih rešitev digitalnega marketinga Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja uvajanja rešitev e-poslovanja v literaturi in praksi. 3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 4. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 5. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju Microsoft Dynamics CRM in posameznih rešitev digitalnega marketinga. 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja; - analiza primerov; - diskusija; - programirano učenje; - praktične vaje in naloge; - projekt  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminarska naloga 20  
Kolokvij 40  
[EOP]