EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 GOSPODARSKA MATEMATIKA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V020

Šifra učne enote    V020 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
izr. prof. dr. MAROVT JANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Teorija množic (izjave, množice, operacije z množicami, realna števila, kombinatorika, aplikacije iz ekonomsko-poslovne prakse) 2. Poslovni računi in enačbe v ekonomski praksi 3. Verjetnostni račun (poskusi, dogodki, verjetnost) 4. Številska zaporedja in vrste (konvergenca, posebna zaporedja in vrste, aplikacije v ekonomiji) 5. Osnove finančne matematike (obrestno obrestni račun, letna kapitalizacija, pogostejša kapitalizacija s konformnim obrestovanjem) 6. Investicije in posojila 7. Funkcije realne spremenljivke (splošni pojmi, lastnosti funkcij, pregled ekonomskih funkcij, limita in zveznost funkcije ene spremenljivke) 8. Diferencialni račun (odvod funkcije, odvodi ekonomskih funkcij, pravila odvajanja, diferencial funkcije, mejne funkcije, elastičnost) 9. Integrali (nedoločeni in določeni integral, računanje ploščin ravninskih likov, primeri uporabe določenega integrala v ekonomiji) 10. Matrični računi (splošni pojmi, posebni tipi matrik, računanje z matrikami, obratna matrika, matrične enačbe, ekonomski primeri) 11. Linearne enačbe (transformacije sistemov linearnih enačb, splošne rešitve, ekonomski modeli)  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): 1. Indihar S., Kavkler I., Mastinšek M. (2002). Matematika za ekonomiste 1. del, EPF, Maribor. 2. Arih L., Indihar S., Mastinšek M. (2005). Matematika za ekonomiste 2. del, EPF, Maribor. Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): 3. Marovt J. (2010). Gradivo pri predmetu Gospodarska matematika: zbirka rešenih nalog, EPF, Maribor. 4. Marovt J, Breznik K. (2014). Praktikum iz poslovno-finančne matematike, FNM, Maribor. 5. Tietze J. (1998). Einfuerung in die angewandte Wirtschaftsmathematik, Vieweg Verlag, Braunschweig-Wiesbaden. 6. Hoy M., Livernois J., McKenna C., Stengos T. (2001). Mathematics for economics, Addison-Wesley, New York.  
Cilji
Študenti: 1. Osvojijo temeljna znanja iz določenih področij matematike v ekonomiji. 2. Se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja v matematiki. 3. Nadgradijo teoretično znanje na določenih področjih matematike. 4. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih poslovne in ekonomske prakse. 5. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: tudenti: 1. Osvojijo osnovne pojme iz določenih področij matematike v ekonomiji. 2. Se naučijo uporabljati matematične tehnike pri reševanju poslovnih problemov. 3. Razvijejo sposobnost interpretacije rešitev, ki jih dobijo s pomočju matematičnih metod. 4. Razvijejo sposobnosti, ki so potrebne za samostojno učenje in študij novih metod.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. 3. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja, tehnične demonstracije, aktivne vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 10  
Pisni izpit 90  
Opombe
10% - Aktivno sodelovanje na vajah in predavanjih 90% - Pisni izpit Študent lahko nadomesti pisni izpit z dvema testoma, ki sta ekvivalentna izpitu.  
[EOP]