EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 GOSPODARSKO PRAVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V022

Šifra učne enote    V022 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
izr. prof. dr. PRIMEC ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
V okviru predmeta podjetniško pravo bodo študentje spoznali osnove prava in države (pojem prava, pravnega pravila, pravnega reda, državne ureditve itd.), temeljne značilnosti EU (pojem EU, pravni red EU, pravni viri…), osnove stvarnega prava (lastninska, zastavna pravica, itd.), osnove delovnega prava (delovno-pravno razmerje, pogodba o zaposlitvi), temelje obligacijskih razmerij (nastanek, sprememba in prenehanje obveznostnih razmerij, subjekti obligacijskega razmerja, odškodninske obveznosti), osnove statusnega prava (položaj gospodarskih subjektov, ustanovitev, upravljanje in prenehanje). 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec: Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava, Maribor: Poslovna založba Maribor 2018 ter ustrezna zakonodaja ter članki iz tekoče pravne periodik); and adequate legislation and existing literature from legal periodicals).  
Cilji
1. Razumevanje vloge prava v družbeni skupnosti 2. Prepoznavanje temeljnih stvarnih pravic. 3. Razumevanje učinkovanja zakonodaje EU na slovenski pravni system. 4. Prepoznavanje značilnosti obligacijskih in delovno- pravnih razmerij 5. Razumevanje sistema civilnega sodnega varstva pravic. 6. Uporaba pravilnega in natančnega izražanja pravnih vsebin.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti bodo usposobljeni: 1. Razlikovati pravna pravila od drugih pravil. 2. Razumeti vsebino pravnih razmerij : pravice in obveznosti na določenih področjih. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Razumevanje: osvojijo hierarhijo pravnih aktov v nacionalnem pravnem sistemu in sistemu EU. 2. Analiza: Razlikujejo med obveznimi in avtonomnimi pravnimi viri.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Samovrednotenje: izgrajujejo občutek za pravičnost. 2. Reševanje problemov: razvijajo sposobnost uporabe teoretičnega znanja v realnem življenju. Praktične veščine: Študenti se naučijo poiskati pravne vire. fAnalizirajo časovno lestvico veljavnosti pravnih pravil.  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja, - AV predstavitve, - obravnava študijskih primerov, - reševanje realnih problemov.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali kolokvij 100  
Opombe
pisni izpit 100% ali trije vmesni kolokviji (3 ali 4 x (3 x 33,33% ali 4 x 25%): aktivno sodelovanje na predavanjih oziroma vajah, pri čemer uspešno zagovarjana seminarska naloga lahko nadomesti en negativni pisni test s 33,33%.  
[EOP]