EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE EKONOMIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V063

Šifra učne enote    V063 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. BEKŐ JANI

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Osnovni pojmi gospodarjenja in ekonomskih ved 2. Ekonomski sistem in tržni mehanizem 3. Teoretični koncept ponudbe 4. Teoretični koncept povpraševanja 5. Oblikovanje cen v različnih pogojih 6. Monopol in nepopolna konkurenca 7. Trgi proizvodnih dejavnikov 8. Makroekonomija in najpomembnejše makroekonomske spremenljivke 9. Gospodarska rast (dolgoročna analiza) in poslovni cikli (kratkoročna analiza) 10. Keynesianska analiza agregatnih izdatkov 11. Agregatna ponudba in agregatno povpraševanje 12. Denar in denarna politika 13. Proračunska politika 14. Izbrani problemi stabilizacijske politike  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Davorin Kračun: Uvod v ekonomijo z mikroekonomiko, GV založba, Ljubljana 2008. OSNOVE EKONOMSKE TEORIJE II, MAKROEKONOMIJA, Peter Mikek in Mira Rihtarič, Univerza v Mariboru, EPF EKONOMIJA – naloge z rešitvami, Peter Mikek in drugi, Univerza v Mariboru, EPF Dodatna literatura (Additional Recommendations): Economics. Michael Parkin. Pearson, 2012 Economics, 19th Edition. P. Samuelson and W. Nordhaus, McGraw-Hill, 2010  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Osvojijo osnove pojmov iz ekonomije 2. Spoznajo uporabnost različnih teorij s področja osnov ekonomije 3. Spoznajo osnovne elemente ekonomije in povezave med njimi 4. Spoznajo in osvojijo pojme osnov ekonomije 5. Se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja na področju osnov ekonomije 6. Usvojijo temeljna znanja iz ekonomije 7. Spoznajo pomen ekonomije 8. Pridobijo občutek za ekonomiko  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme ekonomije 2. Se naučijo uporabljati ekonomiko pri reševanju poslovnih problemov. 3. Razlikujejo temeljne značilnosti ekonomije 4. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju ekonomije 5. Etična vprašanja znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Vzpostavljajo mednarodne stike. 5. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 6. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja Seminarske vaje in skupinsko delo Reševanje gradiva za vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 100  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Pisni izpit (100 %) ali dva pisna testa (vsak 50 % ocene)  
[EOP]