EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE EKONOMIKE PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V064

Šifra učne enote    V064 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. ŠIREC KARIN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- S čim se ukvarja ekonomika podjetja - Značilnosti podjetja kot ekonomskega in socialnega sistema - Podjetnik in podjetništvo - Osnovni teoretični koncepti kot osnova ekonomike podjetja: redkost in izbira, oportunitetni stroški, proizvodna funkcija, teorija stroškov - Analiza panoge in konkurence - Obvladovanje stroškov in amortizacija - Kalkulacije stroškov in oblikovanje prodajnih cen - Tveganje in ekonomika investicij - Presojanje uspešnosti podjetja  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Rebernik, M. in Širec, K.: Ekonomika podjetja. 5. spremenjena in dopolnjena izdaja, GV, Lj 2017 (izbrana poglavja) Dopolnilna literatura (Additonal textbooks): Dodatno spletno gradivo (additional on-line material) Članki (papers)  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Osvojijo osnove pojmov iz ekonomike podjetja. 2. Spoznajo uporabnost podjetniške teorije, teorije proizvodnje in teorije stroškov. 3. Spoznajo in osvojijo pojme redkosti, izbire, stroški, koristi, odločanje, donosnost, tveganje…..., 4. Spoznajo osnovne elemente za uspešno reševanje ekonomskih problemov in sprejemanje poslovnih odločitev na ključnih področjih poslovanja podjetja in povezave med njimi. 5. Usvojijo temeljna znanja iz ekonomskih kategorij, konceptov, načel in pravil, povezanih z delovanjem podjetja. 6. Spoznajo pomen kvalitativnega in kvantitativnega presojanja. 7. Pridobijo občutek za uporabo analitičnih konceptov in orodij pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme temeljnih ekonomskih kategorij, konceptov, načel in pravil, povezanih z delovanjem podjetja. 2. Se naučijo uporabljati metode amortiziranja, kalkuliranja stroškov in prodajnih cen, presojanja poslovne uspešnosti podjetij in ekonomske upravičenosti naložb pri reševanju poslovnih problemov. 3. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju sprejemanje poslovnih odločitev na ključnih področjih poslovanja podjetja. 4. Znajo razpravljati o etičnih vprašanjih upoštevaje lastna etična stališča.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 5. Uporabljajo IKT. 6. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 7. Izgrajujejo profesionalno etiko. 8. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 9. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. Praktične veščine: Ob podanih navodilih in delnem nadzoru dokaj samostojno rešujejo osnovne problem s področja ekonomike podjetja.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja, AV predstavitve, obravnava študijskih primerov, aktivno skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Pisni izpit (z vmesnim testom je med letom možno pridobiti 50% ocene)  
[EOP]