EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE FINANČNEGA POSLOVANJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V065

Šifra učne enote    V065 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. MARKOVIČ HRIBERNIK TANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- denar in njegova vrednost - finančni sistem in institucije - obrestna mera, devizni tečaj, devizni trg - finančni trg in njegovi instrumenti - centralna banka: vloga v denarnem sistemu, instrumenti centralne banke, cilji centralne banke - poslovne banke in osnove njihovega poslovanja - osnove podjetniških financ 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Tanja Markovič Hribernik: Osnove finančnega poslovanja -zapiski predavanj. 2009.Ekonomsko poslovna fakulteta. Maribor Markovič Hribernik T., Taškar Beloglavec S., Jagrič V., Markovič Hribernik T. (urednik). Osnove finančnega poslovanja: skripta za vaje: 2014, Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za finance, 2014. Aktualni članki in analize s področja financ Dodatna študijska literature (Additonal textbooks):  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Spoznajo in osvojijo pojme iz področja financ 2.Spoznajo pomen in vlogo financ in finančnega sektorja 3. Spoznajo pomen in vlogo finančnih institucij v finančnem sistemu 4. Osvojijo temeljna znanja iz področja delovanja finančnih institucij (centralne banke, poslovnih bank in drugih finančnih institucij), finančnih trgov, spoznajo osnovne značilnosti finančnih instrumentov, razloge za spremembo vrednosti denarja, režime deviznega tečaja, koncept časovne vrednosti denarja in osvojijo temeljna znanja iz področja podjetniških financ  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme in znanja iz področja financ 2. Se naučijo uporabljati osnovna znanja s področja financ pri razumevanju dogajanj v finančnem sistemu 3. Se zavedajo etičnih vprašanj na finančnem področju 4. Etična vprašanja na področju financ znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 5. Izgrajujejo profesionalno etiko. 6. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 7. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. Praktične veščine: 1. Obvladajo delovanje v predvidljivih okoliščinah, ki zahtevajo uporabo standardnih orodij 2. Lahko delujejo le deloma samostojno, ob podanih navodilih in ob nadzoru  
Metode poučevanja in učenja
Klasična predavanja AV predstavitve Obravnava primerov  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
[EOP]