EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE MARKETINGA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V066

Šifra učne enote    V066 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
doc. dr. IRŠIČ MATJAŽ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogoj za pristop na kolokviju je 70% prisotnost na vajah 
Vsebina
1. Opredelitev marketinga in marketing v digitalni dobi 2. Marketinško okolje 3. Temeljni marketinški koncepti 4. Spoznavanje odjemalcev 5. Izdelek 6. Cena 7. Marketinške poti 8. Komuniciranje v marketingu  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Iršič, M., Milfelner, B. in Pisnik, A. (2019). Marketing – temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju. Pearson Education, Inc. Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): 2. Armstrong, G., Kotler, P. (2011). Marketing; An Introduction. Pearson Education, Inc.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: • osvojijo osnove pojmov s področja marketinga; • spoznajo uporabnost različnih konceptov s področja marketinga; • spoznajo osnovne elemente procesa marketinga; • pridobijo občutek za pomen marketinga kot filozofije v okviru poslovanja organizacij.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • osvojijo osnovne pojme, ki sestavljajo koncept marketinga; • se naučijo uporabljati osnovno marketinško terminologijo pri reševanju poslovnih problemov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: • ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo enostavnega marketinškega problema, upoštevajoč določena izhodišča; • znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standardni način; • se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: • uporabljajo IKT; • razvijajo spretnosti za timsko delo; • izgrajujejo profesionalno etiko, • razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo; • razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. Praktične veščine: izvajanje intervjujev v realnem okolju.  
Metode poučevanja in učenja
Klasična predavanja. Interaktivna predavanja. Multimedijski predstavitve. Študijski primeri. Seminarji. Seminarske vaje. Terensko delo. Reševanje fiktivnih in dejanskih problemov. Delo v skupinah.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 40  
Pisni izpit ali 2 pisna testa 60  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) 40% - Aktivno delo v obliki seminarjev, seminarskih in terenskih vaj 60% - Pisni izpit Študenti imajo možnost opravljati izpit z dvema kolokvijema 
[EOP]