EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE ORGANIZACIJE IN SPLOŠNEGA MANAGEMENTA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V067

Šifra učne enote    V067 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
red. prof. dr. POTOČAN VOJKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Predstavitev organizacije 2. Cilji in strukturiranje organizacije 3. Dejavniki organizacije 4. Procesi organizacije 5. Predstavitev splošnega managementa 6. Okolje managementa 7. Teorija managementa 8. Management v praksi 9. Funkcije managementa (planiranje, organiziranje, vodenje, kontroling) 10. Primeri prakse organiziranja in managementa delovanja in obnašanja različnih organizacij (globalizacija, kultura, etika, socialna odgovornost)  
Temeljni literatura in viri
Osnovna literatura / Essential sources: Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Daft, R. (2003): Management. Thomson, Mason. Dodatna literatura / Additional sources: Možina, S. (2002). Management. Didakta, Radovljica. Daft, R. (2003). Management. Thomson, Mason. Cole, G. (2004). Management: Theory and Practice. Thomson Learning, London. McAuley, J., Duberley, J., Johnson, P. (2007): Organization Theory. Prentice Hall, London. Potočan, V. (2013): Management. EPF, Maribor Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je seznaniti študente z izbranimi izhodišči in značilnostmi organizacije in managementa poslovanja. Temeljni cilji predmeta so: seznanitev z organizacijo in managementom v poslovanju, spoznanje različnih teoretičnih in metodoloških pristopov za študij organizacije in managementa, predstavitev vpliva organizacije in managementa na poslovanje organizacij ter opredelitev različnih možnih vrednotnih izhodišč za ustrezno vedenje in delovanje vseh subjektov organizacije. Študenti pri tem predmetu: osvojijo osnove pojmov iz organizacije in splošnega managementa, spoznajo uporabnost različnih teorij organizacije in managementa, spoznajo osnovne elemente organizacijske teorije in teorije managementa in povezave med njimi, spoznajo in osvojijo pojme organizacije in managementa, se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja na področju organizacije in managementa, osvojijo temeljna znanja iz organizacije in managementa, spoznajo pomen organizacije in managementa za podjetja in sodobno družbo ter pridobijo znanje za uporabo različnih spoznanj organizacije in managementa v sodobnem poslovnem okolju. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Komunikacijske spretnosti, spretnost za uporabo teoretičnega znanja v praksi, sposobnost za analizo stanja ter sposobnost za praktično uporabo znanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme organizacije in splošnega managementa. 2. Se naučijo uporabljati spoznanja o organizaciji in splošnem managementu pri reševanju poslovnih problemov. 3. Razlikujejo temeljne značilnosti različnih pristopov za obravnavo organizacije in managementa. 4. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju organizacije in managementa. 5. Etična vprašanja znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 5. Uporabljajo IKT. 6. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 7. Izgrajujejo profesionalno etiko. 8. Vzpostavljajo mednarodne stike. 9. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 10. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.  
Metode poučevanja in učenja
Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, predstavite del, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelovanje v seminarju 20  
Pisni izpit 80  
[EOP]