EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE POSLOVNE INFORMATIKE BV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V068

Šifra učne enote    V068 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 60

Nosilci
red. prof. dr. BOBEK SAMO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: uvod v informacijske sisteme, vrste informacijskih sistemov, informacijski sistemi z vidika poslovnega procesa, informacijski sistemi z vidika upravljanja, osnove računalniške obdelave podatkov, osnove računalniških sistemov (strežniki in delovne postaje), osnove programske opreme, osnove računalniških mrež, osnove razvijanja informacijskih sistemov, poučevanje uporabe posameznih pripomočkov (izbira pripomočkov bo odvisna od predznanja študentov, stanja na tržišču in razporeditve razpoložljivega časa). 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Gradišar M, Jaklič J., Turk T:: Osnove poslovne informatike, Ekonomska fakulteta Ljubljana, 2012 Bobek Samo, Sternad Simona; Osnove poslovne informatike – zapiski predavanj, EPFLliteratura za uporabo pripomočkov pri laboratorijskih vajah Dodatna študijska literature (Additonal textbooks):  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Osvojijo osnove pojmov iz osnov poslovne informatike 2. Spoznajo uporabnost pripomočkov osebnega računalnika 3. Spoznajo osnovne sestavine informacijskih sistemov in povezave med njimi 4. Spoznajo in osvojijo pojme informatizacije podjetij 5. Se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja na področju informacijskih rešitev. 6. Usvojijo temeljna znanja iz pripomočkov osebnih računalnikov. 7. Spoznajo pomen informacijske pismenosti. 8. Pridobijo občutek za reševanje poslovnih problemov s pomočjo računalniških pripomočkov.in uporaba pripomočkov na osebnem računalniku  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme s področja informatike 2. Se naučijo uporabljati računalniške pripomočke pri reševanju poslovnih problemov. 3. Razlikujejo temeljne značilnosti informacijskih sistemov 4. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju informacijske podpore 5. Etična vprašanja znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 5. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju Microsoft Word 2010 (Osnovni nivo) in Microsoft Excel 2010 (Osnovni nivo) 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, analiza primerov, diskusija, programirano učenje, praktične vaje in naloge 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit in kolokvij 100  
Opombe
50% - Pisni izpit 50% - Kolokvij Pisni izpit in kolokvij morajo biti pozitivni.  
[EOP]