EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE RAČUNOVODSTVA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V069

Šifra učne enote    V069 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
doc. dr. LUTAR SKERBINJEK ANDREJA
viš. pred. dr. HORVAT ROBERT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Pojmovanje in namen računovodstva ter pravne podlage računovodstva 2. Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in presoja 3. Medsebojna povezanost gospodarskih kategorij in zasnova računovodenja 4. Knjigovodske listine in knjigovodski razvidi (poslovne knjige) 5. Temeljni računovodski izkazi gospodarskih subjektov, predpostavke, načela in usmeritve za njihovo sestavo 6. Značilni primeri poslovnih dogodkov in njihovo knjigovodenje 7. Letno poročilo gospodarskih subjektov: računovodski izkazi, razkritja in poslovno poročilo  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Kokotec-Novak M., Korošec B., Melavc D., Lutar Skerbinjek A., Kolar I., Horvat R.: Osnove računovodstva. Maribor, 2016 2. Kokotec-Novak M., Korošec B., Melavc D., Lutar Skerbinjek A., Hauptman L., Kolar I., Vukovič D.: Gradivo za vaje iz Osnov računovodstva. Maribor, 2015  
Cilji
Pri tem predmetu študenti spoznajo pojmovanje in namen računovodstva in pridobijo temeljna znanja o gospodarskih kategorijah in njihovi medsebojni povezanosti,o računovodenju (knjigovodenju) gospodarskih kategorij, zasnovi temeljnih računovodskih izkazov in letnega poročila gospodarskih družb. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • osvojijo osnovne pojme računovodenja • razumejo temeljne značilnosti gospodarskih kategorij, • razumejo temeljne poslovne dogodke in njihov vpliv na poslovanje, • razlikujejo temeljne značilnosti vsebine temeljnih računovodskih izkazov • Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti znajo urediti podatke o temeljnih poslovnih dogodkih na standarden knjigovodski način.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • reševanje nalog, • sprotno domače delo, • samostojni študij  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 100  
Opombe
100% - Pisni izpit Z dvema pozitivno opravljenima vmesnima testoma lahko študent nadomesti pisni izpit.  
[EOP]